Fizjoterapia Badania oraz pomiar czucia delikatnego dotyku na ręce i przedramieniu - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” 24 maj 2013 Wrocław - Badania oraz pomiar czucia delikatnego dotyku na ręce i przedramieniu


Badania oraz pomiar czucia delikatnego dotyku na ręce i przedramieniu
Research and measurement of gentle touch sensation in the hands and forearms
Woźniak E., Wyszyński Sz., Federowicz P., Piotrkowicz J.
SKN przy Zakładzie Kinezjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Słowa kluczowe: czucie dotyku, badanie neurologiczne, percepcja.
Key words: sense of touch, neurological examination, perception.
Celem badań była ocena czucia delikatnego dotyku na 21 autorsko wybranych punktach u osób zdrowych.
Badania przeprowadzono wśród 28 studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wieku
19-25 lat. Na obu przedramionach i rękach oznaczono 21 ściśle określonych autorsko wybranych punktów.
Następnie przy użyciu igły z młotka neurologicznego badacz wskazywał losowo wybrany punkt, po czym
badany miał wskazać ten punkt palcem wskazującym. Gdy wskazał punkt prawidłowo zapisywano 0, natomiast
gdy błędnie określił jego położenie, przy użyciu taśmy centymetrowej mierzono odległość od wybranego
punktu do wskazanego przez probanta. Różnice na poziomie istotności statystycznej (p<0,05) zaobserwowano
porównując średnie wyniki odchyleń wszystkich punktów po stronie bocznej prawego przedramienia
w porównaniu do strony przyśrodkowej prawego przedramienia. Zaobserwowane zmiany mogą świadczyć
o bardziej precyzyjnym czuciu po stronie bocznej przedramienia.
The aim of this study was gentle touch sensation at 21 by organizing several selected points in healthy subjects. The
study was conducted among 28 students of the Medical University of Silesia in Katowice, aged 19-25 years. On both
forearms and hands were determined 21 by organizing several specific points selected. Then, using a needle with
a neurological hammer showed researcher randomly selected point, after which the test was to indicate the point of the
index finger. As pointed out point correctly recorded 0, while if incorrectly described his position, with centimeter tape
measured distance from the selected point to the indicated by the test. Differences at the level of statistical significance
(p <0.05) was observed by comparing the average deviations of the results of all the points of the side of the right
forearm, compared to the medial right forearm. The observed changes may indicate a more precise feeling to the side of
the forearm.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *