Fizjoterapia Częstość występowania płaskostopia podłużnego wśród młodzieży uniwersyteckiej badane za pomocą - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” 24 maj 2013 Wrocław - Częstość występowania płaskostopia podłużnego wśród młodzieży uniwersyteckiej badane za pomocą


Częstość występowania płaskostopia podłużnego wśród młodzieży uniwersyteckiej badane za pomocą
wskaźnika kąta Clarke?a
Frequency of occurence of flat feet among the Medical University youth examined using Clarke's angle
Jankowska A., Wilczyńska K., Kowal-Nowicka E., Kołcz-Trzęsicka A.
Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Słowa kluczowe: wysklepienie stopy, stopa, kąt Clarke?a.
Key words: foot vaulting, Clarke's angle.
Stopa jako główny punkt podporowy jest niezmiernie ważna w codziennym funkcjonowaniu. Wszelkie
zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu stopy powodują przenoszenie zaburzeń i kompensację ich
w innych częściach narządu ruchu. W pracy poddano analizie wysklepienie podłużne stopy w statyce
i dynamice za pomocą techniki brudzącej z udziałem farb plakatowych i kartek papieru o formacie A4. Odbicie
stopy wykonało 49 studentów fizjoterapii stacjonarnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu. W tym udział wzięło 5 mężczyzn i 44 kobiety w przedziale wiekowym 21-25 lat. W celu oceny
wysklepienia podłużnego każdej z odbitek stóp został wykreślony kąt Clarke?a. Dla każdej z badanych osób
został wyznaczony kąt prawej i lewej stopy, a każda ze stóp była poddawana statycznemu i dynamicznemu
oddziaływaniu. Umożliwiało to analizę obu stóp osobno w statyce i dynamice, co ukazuje wydolność aparatu
więzadłowego i mięśniowego wysklepienia podłużnego stopy. Badania wykazały, że obniżenie wysklepienia
podłużnego stopy dotyczy zaledwie 2-4% osób badanych i tylko w warunkach statycznych.
Foot as the main supporting point is immensely essential for everyday functioning. Any disorders in proper
functioning of the feet cause transferring those disorders and their compensation in other parts of organs of movement. In
this work the longitudinal foot vaulting in movement and in equilibrium was examined, with the technique using poster
paints and blank pieces of paper in A4 format. Forty-nine students of Wroclaw Medical University made stamps with
their feet, and they were five males and forty-four females, aged twenty-one to twenty-five. In order to examine the
longitudinal foot vaulting in each foot there was the foot's arch, that is the Clarke's angle marked. Both, left and right feet
were analysed and in both movement and in equilibrium, which enabled picturing the efficiency of plantar ligament and
foot's muscle structures. The results of the research was that lowering of the longitudinal foot vaulting affects only 2-4%
of the examined, and only when in equilibrium.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *