Fizjoterapia Czynność bioelektryczna mięśnia czworogłowego uda w zależności od charakterystyki skurczu mięśnioweg - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Czynność bioelektryczna mięśnia czworogłowego uda w zależności od charakterystyki skurczu mięśnioweg


Bartłomiej Niespodziński1, Małgorzata Łukowicz2,3, Justyna Szymańska3

CZYNNOŚĆ BIOELEKTRYCZNA MIĘŚNIA CZWOROGŁOWEGO UDA 
W ZALEŻNOŚCI OD CHARAKTERYSTYKI SKURCZU MIĘŚNIOWEGO. 
DONIESIENIE WSTĘPNE.
? Studenckie Koło Naukowe Medycyny Fizykalnej przy Katedrze i Zakładzie Laseroterapii i Fizjoterapii
Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Opiekun Koła: dr Justyna Szymańska
? Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ? Pełniąca Obowiązki Kierownika
? Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ? Opiekun Studenckiego Koła
Naukowego Medycyny Fizykalnej

Wstęp. Czynność bioelektryczna mięśnia jest złożonym oraz często badanym zjawiskiem. Celem pracy była
ocena  czynności  bioelektrycznej  mięśni  czworogłowych  w  zależności  od  charakterystyki  skurczu
mięśniowego.
Materiał i metoda. W badaniu wzięło udział 34 zdrowych pełnoletnich ochotników (19 kobiet i 15 męż-
czyzn) w wieku od 20 do 28 lat (śr=23,4; SD=1,39). W badaniu tym oceniano aktywność mięśnia prostego
uda  oraz  obszernego  przyśrodkowego  kończyny  dominującej  i  kontralateralnej  w  następujących
czynnościach:  w  spoczynku,  pracy  koncentrycznej,  izometrycznej,  ekscentrycznej  oraz  podczas
maksymalnego skurczu dowolnego (MVC) 30 - sekundowego. Za pomoc elektromiografii powierzchniowej
sEMG oceniano: wartość procentową MVC (%), średnią amplitudę napięcia (?V) oraz średnią częstotliwość
(Hz). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu U-Manna-Whitney?a.
Wyniki. Zaobserwowano istotnie statystycznie (p<0,05) wyższe średnie wartości amplitudy napięcia oraz
niższe  wartości  częstotliwości  dla  głowy  przyśrodkowej  w  porównaniu  do  głowy  prostej.  Mięsień
czworogłowy w badanych czynnościach pracował poniżej 25%MVC. Wraz z narastającym zmęczeniem
podczas MVC średnie wartości częstotliwości zmniejszyły się, z kolei najwyższa średnia wartość amplitudy
osiągnięta została w 10-20 sekundzie egzekwowanego MVC.
Wnioski. 1. Metoda sEMG wydaje się być skutecznym narzędziem oceniającym aktywność bioelektryczną
mięśni  czworogłowych  w  zależności  od  charakterystyki  ich  skurczu  mięśniowego.  2.  Izometryczna
aktywność  mięśnia  przeciwko  sile  grawitacji,  okazała  się  najbardziej  angażującą  dla  mięśnia
czworogłowego.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *