Fizjoterapia Dolegliwości bólowe kręgosłupa a stabilizacja kompleksu miedniczno-lędźwiowego u zdrowych młodych - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Dolegliwości bólowe kręgosłupa a stabilizacja kompleksu miedniczno-lędźwiowego u zdrowych młodych


Michał Rżany

DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE KRĘGOSŁUPA A STABILIZACJA KOMPLEKSU 
MIEDNICZNO-LĘDŹWIOWEGO U ZDROWYCH MŁODYCH OSÓB

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Kinezjologii Katedry Fizjoterapii
Wydział Opieki Zdrowotnej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Opiekun Koła: dr n. med. Anna Brzęk

Wstęp. Dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa coraz częściej pojawiają się już w młodym wieku,
czemu  sprzyja  sedenteryjność  czasu edukacji.  Brak wystarczającej  kompensacji poprzez  podejmowanie
aktywności fizycznej znacząco wpływa na mięśnie w obrębie kompleksu miedniczno-lędźwiowego (KML).
Dysbalans nerwowo - mięśniowy w obrębie kręgosłupa i miednicy wymaga kompensacji poprzez aktywacje
mięśni globalnych oraz współruchy struktur kostnych, prowadząc do przeciążeń a w efekcie do dolegliwości
bólowych. Celem pracy była ocena korelacji pomiędzy dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowokrzyżowego a wydolnością mięśni stabilizujących KML u osób młodych.
Materiał i metoda. Badaniami objęto 42 studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w wieku 19-24 lat,
w podziale na grupę z dolegliwościami bólowymi i grupę B ? bez dolegliwości. Do oceny stabilizacji KML
użyto Stabilizera Pressure Biofeedback w pozycji leżenia przodem oraz tyłem. Badanie zostało uzupełnione
o skale VAS oraz autorską ankietę. Do porównywania wartości średnich użyto testu T studenta, a do oceny
zależności R-Pearsona i testu ?2 . Dla wszystkich opracowań przyjęto poziom istotności p<0,05.
Wyniki. U 83% badanych grupy A występowały dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.
Intensywność bólu zależała od czasu przyjmowania pozycji siedzącej (R=0,98; p<0,0001). Im większy ból
tym  gorsze  wyniki  zauważono  w  badaniu  stabilizerem  (p<0,000001).  Podczas  badania  funkcjonalnego
u 74,1% grupy A i 72,7% grupy B zostały wykryte patologiczne kompensacje w obrębie miednicy i kręgosłupa  lędźwiowego,  choć  nieistotne  statystycznie  w  porównaniach  międzygrupowych  w  obu  pozycjach (p>0,121).
Wnioski. 1. Pozycja siedząca sprzyja występowaniu dolegliwości bólowych również w młodym wieku.
2. Najczęstszymi nieprawidłowymi kompensacjami podczas aktywacji mięśnia poprzecznego brzucha jest
pojawienie się napięcia globalnych mięśni brzucha oraz ruch kręgosłupa.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *