Fizjoterapia Funkcjonalna ocena chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym rehabilitowanych z zastosowaniem - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Funkcjonalna ocena chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym rehabilitowanych z zastosowaniem


Edyta Piśniak1
, Marcin Bonikowski2
Funkcjonalna ocena chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
rehabilitowanych z zastosowaniem zrobotyzowanej ortezy Lokomat
1 Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
2
 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Odział Rehabilitacji, Laboratorium Analizy Ruchu ? 
opiekun pracy
Wstęp. Mózgowe porażenie dziecięce jest jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń ruchowych u dzieci. Aż
90% chorych ma trudności z chodzeniem. Jednym z zasadniczych kierunków rehabilitacji jest poprawa
chodu. Postęp technologii stwarza nowe możliwości automatyzacji rehabilitacji. Jednym z przykładów jest
zautomatyzowana orteza Lokomat, przeznaczona do reedukacji chodu. Celem pracy była funkcjonalna ocena
efektów terapii chodu z zastosowaniem zrobotyzowanej ortezy Lokomat w porównaniu z efektami
konwencjonalnej rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ponadto w badaniu oceniano
użyteczność zastosowanych testów chodu.
Materiał i metody. Do badania włączono 46 losowo wybranych pacjentów z mózgowym porażeniem
dziecięcym. Badanych podzielono na dwie grupy. Obie grupy uczestniczyły w trzytygodniowej
konwencjonalnej terapii a grupa badana dodatkowo uczestniczyła w 10 sesjach ze zrobotyzowanymi
ortezami Lokomat. Pacjentów badano za pomocą 10-metrowego testu chodu, 6-minutowego testu chodu,
Timed Up & Go, Gillette Functional Assessment Questionnaire 22 i 10, Functional Mobility Scale, Testu
Tinetti Chód i Równowaga oraz Gross Motor Function Measure sekcji D i E. Badanie przeprowadzono na
początku i końcu trzytygodniowej terapii.
Wyniki. Po zakończeniu terapii w przypadku obu grup odnotowano istotną poprawę we wszystkich
zastosowanych testach, poza Gillette Functional Assessment Questionnaire 10 i Functional Mobility Scale.
Porównując wyniki obu grup istotną różnicę wykazano w 6-minutowym teście chodu.
Wnioski. 1. Po zastosowaniu terapii ze zautomatyzowaną ortezą Lokomat nastąpiła istotnie większa poprawa
wytrzymałości chodu niż po zastosowaniu wyłącznie konwencjonalnej rehabilitacji. 2. Timed Up & Go oraz
6-minutowy test chodu uznano za najużyteczniejsze w funkcjonalnej ocenie efektów terapii chodu.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *