Fizjoterapia Jakość życia słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na podstawie kwestionariusza WHOQOL - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r. - Jakość życia słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na podstawie kwestionariusza WHOQOLIII Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r.

Justyna Chmiel1,2, Kamil Chołuj2
JAKOŚĆ ŻYCIA SŁUCHACZY LUBELSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU NA PODSTAWIE KWESTIONARIUSZA WHOQOL-BREF

1 Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii
Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Opiekun Koła: dr n. med. Piotr Majcher

Wstęp. Zjawisko osobniczego starzenia się jest związane z naturalnym, biologicznym cyklem życia każdego organizmu. Ta faza życia człowieka charakteryzuje się powolną, systematyczną degradacją wielu funkcji egzystencjalnych i społecznych. Jakość życia - według WHO - to sposób postrzegania przez człowieka pozycji życiowej w kontekście kultury i systemu wartości, w którym żyje, w relacji do zadań, oczekiwań i standardów obowiązujących w jego środowisku. Celem niniejszej pracy jest ukazanie poziomu jakości życia lubelskich seniorów. Materiały i metody. Badaniem objęto 50 osób powyżej 65 roku życia. Ocenę jakości życia przeprowadzono, stosując skróconą wersję ankiety oceniającej jakość życia WHOQOL-BREF. Kwestionariusz WHOQOLBREF składa się z 26 pytań, na które osoba badana samodzielnie udziela odpowiedzi na 5-stopniowych skalach. Ocena dotyczy funkcjonowania osoby w ostatnich 4 tygodniach przed badaniem. Kwestionariusz zawiera dwa oddzielnie analizowane pytania dotyczące zadowolenia z życia (pytanie 1) oraz zdrowia (pytanie 2). Pozostałe 24 pytania umożliwiają ocenę jakości życia w czterech aspektach: psychologicznym, zdrowia fizycznego, relacji społecznych i środowiskowych. Wyniki. Zdecydowana większość badanych (85%) oceniła swoją jakość życia jako dobrą. Aż 70% ankietowanych było zadowolonych ze swojego zdrowia, natomiast 30% ankietowanych odpowiedziało, że nie ma zdania na ten temat. Dla 60% słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ból fizyczny w średnim stopniu przeszkadzał w wykonywaniu czynności codziennych. Wnioski. 1. Badani Słuchacze Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku byli zadowoleni ze swojego zdrowia, a jakość swego życia oceniali jako dobrą. 2. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań oraz porównywanie wyników uzyskanych przez uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora itp. z rezultatami osób prowadzącymi mało aktywny tryb życia.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *