Fizjoterapia Obiektywna ocena wpływu aplikacji mięśniowej Kinesiology Tapingu na zmiany aktywności - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Obiektywna ocena wpływu aplikacji mięśniowej Kinesiology Tapingu na zmiany aktywności


Robert Dymarek1, Kuba Ptaszkowski1, Lucyna Słupska1, Katarzyna Rajfur2, Tomasz Halski2

OBIEKTYWNA OCENA WPŁYWU APLIKACJI MIĘŚNIOWEJ 
KINESIOLOGY TAPINGU NA ZMIANY AKTYWNOŚCI BIOELEKTRYCZNEJ MIĘŚNIA 
PROSTEGO UDA W WARUNKACH FIZJOLOGICZNYCH - 
BADANIE RANDOMIZOWANE Z ZASTOSOWANIEM POJEDYNCZEJ 
ŚLEPEJ PRÓBY. DONIESIENIE WSTĘPNE.

1
 SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji przy Katedrze Fizjoterapii Akademii Medycznej im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu. Opiekun: dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz
2
SKN Biomechaniki Klinicznej przy Instytucie Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Opolu. Opiekun: dr Tomasz Halski

Wstęp. Kinesiology taping (KT)  jest  popularną  metodą  szeroko  wykorzystywaną  w  praktyce  fizjoterapeutycznej. Wciąż jednak brak jest wystarczającej liczby badań, potwierdzających skuteczność KT zgodnie
z wytycznymi Evidence Based Physiotherapy. Celem pracy była próba obiektywnej oceny wpływu aplikacji
mięśniowej KT na zmiany aktywności bioelektrycznej mięśnia prostego uda.
Materiał i metody. Do badań zakwalifikowano 22 zdrowe osoby, które randomizowano do dwóch grup
porównawczych A i B. W Grupie A - badanej (n=12) zastosowano aplikację mięśniową przy użyciu taśmy
KT, zakładaną na mięsień prosty uda. W Grupie B - placebo (n=10) na w/w mięsień aplikowano przylepiec
tkaninowy. Randomizacja polegała na losowych: doborze uczestników zarówno do grup A i B oraz wyborze
badanej kończyny dolnej. Do rejestracji zmian spoczynkowego oraz czynnościowego napięcia mięśniowego
użyto  elektromiografu  powierzchniowego.  Pomiarów  dokonywano  przed  założeniem  tapingu  oraz
bezpośrednio po jego odklejeniu (24 godziny). Analizę statystyczną wykonano za pomocą: testu chi
2
 oraz
testu kolejności par Wilcoxona. Przyjęty poziom istotności ?=0,05.
Wyniki. We  wszystkich  przypadkach  w  obu  grupach  porównanie  wyników  czynnościowego  napięcia
mięśniowego przed i po nie wykazało ich istotności statystycznej.
Wnioski. 1. Brak istotnych statystycznie różnić w napięciu mięśniowym po zastosowaniu aplikacji zarówno
taśmą KT, jak i przylepcem tkaninowym wskazywać może na niejednoznaczny efekt w postaci zmian na
poziomie aktywności bioelektrycznej mięśni u zdrowych osób. 2. Istnieje konieczność prowadzenia dalszych
badań nad KT w oparciu o większą liczbę zdrowych ochotników oraz pacjentów z dysfunkcjami narządu
ruchu.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *