Fizjoterapia Ocena korelacji sił reakcji podłoża ze stopniem deficytu ruchowego, w trakcie chodu, u chorych - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Ocena korelacji sił reakcji podłoża ze stopniem deficytu ruchowego, w trakcie chodu, u chorych


Anna Rozmus1
, Maciej Krawczyk1,2, Ewa Szczerbik3
, Małgorzata Syczewska3
Ocena korelacji sił reakcji podłoża ze stopniem deficytu ruchowego, w trakcie chodu,
u chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu w okresie podostrym
1 Neurologiczne Koło Naukowe AWF Warszawa Wydział Rehabilitacji AWF J.Piłsudskiego
Opiekun SKN: dr Maciej Krawczyk
2 II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
3 Klinika Rehabilitacji Pediatrycznej Instytutu ?Pomnik ? Centrum Zdrowia Dziecka?
Wstęp i cel pracy. Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn śmierci lub trwałego inwalidztwa u osób
dorosłych na świecie. W wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, spowodowanego udarem,
chód u tych chorych jest zaburzony. Zdolność do samodzielnego chodzenia decyduje o stopniu niezależności
chorego po udarze i wpływa na jego jakość życia. Celem pracy była ocena korelacji przebiegu wykresu
pionowej składowej siły reakcji podłoża ze stopniem deficytu ruchowego u chorych po przebytym udarze
niedokrwiennym mózgu.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 41 osób ? 12 kobiet oraz 29 mężczyzn. Średnia wieku badanych
wyniosła 59,1 ?10,5 lat. Najmłodsza badana osoba miała 34 lata, a najstarsza 79 lat. Wśród badanych osób
29 osób miało niedowład lewostronny, a pozostałe 12 miało niedowład prawostronny. Średni czas, od
wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu, wynosił 41?18 dni. Badanie sił reakcji podłoża w trakcie chodu
zostało przeprowadzone przy użyciu dwóch wbudowanych w podłoże platform Kistlera. Analiza przebiegu
wykresu pionowej składowej siły reakcji podłoża polegała na klasyfikacji kształtów wykresu sił reakcji
podłoża na 4 grupy w zależności od stopnia deficytu. Klasyfikacja ta została zastosowana jak w badaniu
Chung-Yao Chen. Wszyscy chorzy byli rejestrowani w czasie chodu za pomocą dwóch kamer cyfrowych,
w płaszczyźnie czołowej i w płaszczyźnie strzałkowej. Na uzyskanych filmach poddano analizie sposób
zetknięcia się z podłożem stopy kończyny dolnej niedowładnej. Na podstawie sposobu stawiania chorej
stopy na podłoże podzielono chorych na trzy grupy pod względem stopnia deficytu. Analiza statystyczna
została przeprowadzona przy użyciu programu STATISTICA 8.0. Korelacje zostały policzone przy użyciu
współczynnika Spearmana. Poziom istotności został przyjęty dla p<0,05.
Wyniki. Korelacja między typem wykresu pionowej składowej siły reakcji podłoża, a stopniem deficytu jest
silna i wynosi 0,588. Słabszy przebieg sił reakcji podłoża korelował z większym deficytem motorycznym
u chorych.
Wnioski. 1. Badanie sił reakcji podłoża u chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu, może być
dodatkowym ilościowym narzędziem diagnostycznym oceny chodu u tych chorych. 2. Analiza wykresu
przebiegu pionowej składowej siły reakcji podłoża, pozwala na indywidualny dobór terapii dla każdego, tak
aby była ona skierowana na konkretny deficyt ruchowy.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *