Fizjoterapia Ocena przydatności fizjoterapii w usprawnianiu kobiet po mastektomii - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” 24 maj 2013 Wrocław - Ocena przydatności fizjoterapii w usprawnianiu kobiet po mastektomii


Ocena przydatności fizjoterapii w usprawnianiu kobiet po mastektomii
Evaluation of physiotherapy usefulness in improving women after mastectomy
Wilgosz K.1, Demczyszak I.1, 2, Jasman-Jocz E.2, Pytel A.3
1KPSW Wydział Przyrodniczo-Techniczny w Jeleniej Górze
2Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
3Zakład Rehabilitacji WLKP Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Słowa kluczowe: rak piersi, mastektomia, fizjoterapia.
Key words: breast cancer, mastectomy, physiotherapy.
Celem pracy była próba oceny przydatności postępowania fizjoterapeutycznego u kobiet po mastektomii
a w szczególności jego wpływu na zakres ruchomości w stawie barkowym po stronie operowanej oraz
występowanie obrzęku u badanych pacjentek. Badania przeprowadzono w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej
Górze w czasie od lipca 2008 do stycznia 2009 r. Grupę badawczą stanowiło 30 kobiet po przebytym leczeniu
operacyjnym raka piersi i usunięciu węzłów chłonnych pachowych. Wszystkie pacjentki miały wykonaną
amputację jednostronną. Wiek badanych wahał się od 39-86 lat ( średnia 62 lata). Pacjentki kierowane były na
usprawnianie średnio po miesiącu od dnia zabiegu. Czas trwania usprawniania wynosił trzy tygodnie. Program
usprawniania obejmował serię zabiegów z zakresu masażu limfatycznego i kinezyterapii, wykonywanych
codziennie. Program ćwiczeń obejmował ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia czynne wspomagane, ćwiczenia
oddechowe oraz ćwiczenia ogólnie usprawniające wykonywane na sali gimnastycznej. U każdej pacjentki
przed i po usprawnianiu przeprowadzone zostały pomiary zakresu ruchomości w stawie barkowym oraz
pomiary obwodów kończyny po stronie operowanej zgodnie z obowiązującymi w kinezyterapii zasadami.
Uzyskane z badań wyniki opracowano statystycznie z zastosowaniem testu t-studenta. Na podstawie analizy
uzyskanych z badań wyników sformułowano następujące wnioski: Zastosowana fizjoterapia wpłynęła istotnie
na zwiększenie zakresu ruchomości w kończynie górnej po stronie operowanej w badanej grupie. W okresie
usprawniania nie obserwowano u badanych pacjentek obrzęków chłonnych kończyny górnej po stronie
operowanej. Zastosowana fizjoterapia okazała się przydatna w usprawnianiu kobiet po mastektomii.
The aim of this study was to assess the suitability of the physiotherapy procedure in women after mastectomy and in
particular its effect on range of motion in the shoulder joint on the operated side and the presence of edema in patients
studied. The study was conducted at the regional hospital in Zielona Góra in time from July 2008 to January 2009. The
research group consisted 30 women with a history of breast cancer surgery and removed axillary lymph nodes. All
patients had performed unilateral amputation. Age of respondents ranged from 39-86 years (mean 62 years). Patients were
directed to the improvement of on average one month after the day of surgery. The duration of improvement was three
weeks. Improvement program consisted a series of treatment of lymphatic massage and kinesitherapy, performed daily.
Exercises program included free active exercises, active-assisted exercises, breathing exercises, and general-improve
exercises, performed in the gym. In each patient before and after improvement were made measurements of range of
motion in the shoulder joint and limb circuit measurements on the operated side in accordance with the principles of
kinesitherapy. Results obtained from the study, were statistically analyzed using T-Student's test. Based on the analysis of
test results obtained the following conclusions: Applied physiotherapy influenced significantly on increased range of
motion in the upper limb on the operated side in the tested group. In rehabilitation period, in studied patients, didn't
observe lymph edema of the upper limb on the operated side. Applied physiotherapy was useful in improving women
after mastectomy.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *