Fizjoterapia Ocena równowagi zawodników Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców trenujących biegi na orientację - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IV Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 16 kwietnia 2010 r. - Ocena równowagi zawodników Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców trenujących biegi na orientację


Blanka Kaszuba, Monika Obirek

Ocena równowagi zawodników Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców trenujących biegi na orientację

Studenckie Koło Naukowe Instytutu Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Opiekunowie Koła: prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela, mgr Joanna Dudek

Wstęp. 
Bieg na orientację (BnO) jest dyscypliną sportową w której zawodnik, posługując się mapą i kompasem ma za zadanie w jak najkrótszym czasie przebiec określoną trasę wyznaczoną w terenie, którym najczęściej jest las. Ważną rolę w tej dyscyplinie odgrywa równowaga, wymagająca integracji bodźców płynących z różnych układów ciała. Celem niniejszej pracy było uzyskanie informacji dotyczących równowagi zawodników Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców w BnO oraz porównanie wyników badań z grupą kontrolną.
Materiał i metody. 
W badaniach wzięło udział 37 osób w wieku od 16 do 20 lat. Grupę badaną stanowiło 17 zawodników trenujących BnO (5 dziewcząt, 12 chłopców), w tym 7 reprezentantów Polski w kategorii Juniorów oraz 10 - w kategorii Młodzieżowców. Średnia wieku grupy badanej wynosiła 18,8 lat. Badania zawodników przeprowadzono podczas Międzynarodowych Zawodów w Biegu na Orientację - Grand Prix Polonia 2009. Grupę kontrolną stanowiło 20 studentów I roku Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego (13 dziewcząt, 7 chłopców) nie uprawiających wyczynowo żadnej dyscypliny sportowej. Średnia wieku grupy kontrolnej wynosiła 19,2 lat. W pracy wykorzystano autorską ankietę uwzględniającą podstawowe informacje osobowe. Badanie przeprowadzono
z wykorzystaniem platformy balansowej LIBRA. Obejmowało ono dwie części: z prostopadłym i równoległym ustawieniem stóp, każda z prób wykonana została bez wzrokowego sprzężenia zwrotnego i z jego zastosowaniem. Analizie statystycznej poddano ocenę końcową uzyskaną w badaniu i czas reakcji. Za poziom istotności przyjęto p<0,05.
Wyniki. 
Członkowie Kadry Narodowej w BnO uzyskali niższe wartości wszystkich analizowanych parametrów w porównaniu z grupą nie trenującą. W globalnej ocenie otrzymanej w badaniu
stwierdzono istotne statystycznie różnice między grupami (grupa badana - 9,45, grupa kontrolna - 14,88). Obserwowane różnice dotyczyły wyników w obu płaszczyznach, zarówno bez biologicznego sprzężenia, jak i z jego zastosowaniem. Analiza czasu reakcji nie wykazała istotnych statystycznie różnic między grupami (grupa badana - 1,48s, grupa kontrolna - 2,0s). Ponadto, we wszystkich próbach zaobserwowano niższe wartości badanych parametrów podczas prób wykonywanych bez biologicznego sprzężenia zwrotnego. Różnice te jednak nie wykazały istotności statystycznej.
Wnioski. 
1. Zawodnicy trenujący BnO charakteryzują się lepszą równowagą ciała w pozycji stojącej. Wskazuje na to krótszy czas reakcji oraz niższe wartości globalnej oceny uzyskanej w badaniu.
2. Wartości parametrów uzyskanych podczas prób bez sprzężenia zwrotnego mogą świadczyć o jego niekorzystnym wpływie na utrzymanie stabilności postawy w obu grupach.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *