Fizjoterapia Ocena sprawności fizycznej osób niedowidzących i niewidomych - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Ocena sprawności fizycznej osób niedowidzących i niewidomych


Katarzyna Gaber

OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH

Studenckie Koło Naukowe Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży nr SKN 18 przy Samodzielnej Pracowni
Rehabilitacji Rozwojowej w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Opiekun Koła Naukowego i Kierownik Pracowni: dr Anna Maria Choińska

Wstęp. Prawidłowe funkcjonowanie człowieka uwarunkowane jest wieloma mechanizmami, wśród których
istotną rolę odgrywają zmysły, zwłaszcza wzroku i słuchu. Celem pracy jest określenie sprawności fizycznej
młodzieży niewidomej i niedowidzącej.
Materiał  i  metoda. Badanie  przeprowadzono  w  grupie  osób  niepełnosprawnych  wzrokowo  z  Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach koło Warszawy. Grupa badana liczyła 28
osób z dysfunkcją wzroku (15 dziewcząt i 13 chłopców) w wieku 13-18 lat (średnia 15,4 lat). Do badania nie
kwalifikowano osób, u których lekarz stwierdził występowanie przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń.
Grupa kontrolna składała się z 27 osób (16 dziewcząt, 11 chłopców) w wieku 13-15 lat (średnia 14 lat).
Oceniano  sprawność  fizyczną  w  zakresie:  wydolności,  gibkości,  skoczności  oraz  siły  mięśni  kończyn
dolnych,  górnych  i  brzucha.  Analiza  wyników  została  wykonana  za  pomocą  arkusza  kalkulacyjnego
Microsoft Excel dostępnego w pakiecie Microsoft Office 2003.
Wyniki. W  badaniu  wykazano,  że  poziom  sprawności  fizycznej  niewidomych  był  niższy,  szczególnie
w  zakresie  wydolności,  względem  grupy  kontrolnej.  Przeprowadzenie  prób  oceniających  takie  cechy
motoryczne jak szybkość, gibkość czy skoczność pozwoliło określić, że zaburzenia w obrębie analizatora
wzroku  mają  wpływ  na  osiągane  wyniki.  W przeciwieństwie  do  grupy  badanej  żaden  z  uczniów
wchodzących  w  skład  grupy  kontrolnej  nie  uzyskał  najsłabszych  wyników  podczas  oceny  gibkości,
szybkości  czy  wydolności.  Z  kolei  przeprowadzenie  próby  umożliwiającej  ocenę  siły  mięśni  brzucha
wykazało, że żaden z uczniów w obrębie grupy kontrolnej nie uzyskał wyniku na poziomie bardzo dobrym.
Nie wykazano istotnej zależności pomiędzy sprawnością badanych, a ich budową ciała.
Wnioski. 1. W grupie osób niewidomych i niedowidzących obserwuje się niższy poziom sprawności fizycznej w porównaniu z grupą zdrowych rówieśników. 2. Uzyskane wyniki uzasadniają próbę podjęcia kolejnych
badań w szerszej grupie osób dotkniętych dysfunkcją w obrębie narządu wzroku.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *