Fizjoterapia Ocena stanu wiedzy społeczeństwa na temat zawodu fizjoterapeuty. Doniesienie wstępne. - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Ocena stanu wiedzy społeczeństwa na temat zawodu fizjoterapeuty. Doniesienie wstępne.


Katarzyna Gaber, Danuta Misiuk, Justyna Zięba

OCENA STANU WIEDZY SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT
ZAWODU FIZJOTERAPEUTY. DONIESIENIE WSTĘPNE.

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji przy Katedrze Fizjoterapii Akademii
Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Opiekun Koła Naukowego i Kierownik Katedry Fizjoterapii: dr hab. n. med. Małgorzata Paprocka-Borowicz

Wstęp. Fizjoterapia jest dość młodą dziedziną medycyny zajmującą się usprawnianiem chorych, profilaktyką
pierwotną i wtórną. Cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów oraz pacjentów. Celem
pracy było  określenie stanu wiedzy społeczeństwa  na temat zawodu fizjoterapeuty.
Materiał  i  metody. Badaniem  objęto  grupę  54  osób  (w  tym  34  kobiety i  20  mężczyzn)  w przedziale
wiekowym między 16 a 73 lata (średnia wieku 47,7 lat). Badanie przeprowadzono na podstawie specjalnie
przygotowanego  kwestionariusza.  Ankieta  zawierała  14  pytań  dotyczących  zakresu  obowiązków  fizjoterapeuty,  cech  jakimi  według  ankietowanych  powinien  charakteryzować  się  fizjoterapeuta,  możliwości
zastosowania  fizjoterapii  w  różnych  dziedzinach  medycyny  oraz  jakości  świadczonych  usług.  Analiza
wyników została wykonana za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel dostępnego w pakiecie
Microsoft Office 2007.
Wyniki. Spośród wszystkich dziedzin uwzględnionych w kwestionariuszu, w których ankietowani widzieli
znaczną role fizjoterapeutów, ankietowani najczęściej wymieniali reumatologię (100%), chirurgię (98%),
ortopedię  (96%),  neurologię  (94%)  oraz  pediatrię  (78%).  Pozostałe  dziedziny  takie,   jak:  kardiologia,
pulmonologia,  ginekologia  czy  opieka  paliatywna  były  dziedzinami,  wśród  których  respondenci  nie
zaznaczali  istotnej  roli  fizjoterapeuty.  Zdecydowana  większość,  bo  aż  68%  ankietowanych  uważa,
że wykształcenie fizjoterapeuty wpływa na jakość świadczonych usług.
Wnioski. 1.  Uzyskane  wyniki  dotyczące  możliwości  wykorzystania  fizjoterapii  w  różnych  dziedzinach
medycyny wskazują na niski poziom świadomości społeczeństwa w tym zakresie. 2. Wyniki badań sugerują
potrzebę edukacji społeczeństwa w zakresie stanu wiedzy dotyczącej zawodu fizjoterapeuty. 3. Uzyskane
wyniki  sugerują  potrzebę  podjęcia  dalszych  badań  na  szerszej  grupie  osób  korzystających  z zabiegów
rehabilitacyjnych.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *