Fizjoterapia Ocena wpływu aplikacji Kinesiology Tapingu na precyzję ruchu w stawie ramiennym - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IV Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 16 kwietnia 2010 r. - Ocena wpływu aplikacji Kinesiology Tapingu na precyzję ruchu w stawie ramiennym


Anna Mosiołek1, Anna Mierzwińska1, Ilona Wagner1, Małgorzata Smoderek1, Tomasz Wrona1, Tadeusz Kowalewski1, Anna Słupik2

Ocena wpływu aplikacji Kinesiology Tapingu na precyzję ruchu w stawie ramiennym

1Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr n. med. Dariusz Białoszewski
2Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wstęp. Kinesiology Taping jest metodą sensoryczną, w której odpowiednio zaaplikowane plastry pobudzają eksteroreceptory. Dzięki temu zwiększa się pobudliwość układu nerwowego, a zatem następuje poprawa czucia głębokiego. Mięsień naramienny pełni istotną funkcję w kontroli ruchu odwodzenia w stawie ramiennym - jest głównym mięśniem odwodzącym ramię w zakresie od 45 do 60°. Celem pracy była ocena wpływu aplikacji mięśniowej Kinesiology Tapingu na zdolność odtwarzania ruchu w stawie ramiennym.
Materiał i metody. Zbadano 38 zdrowych osób (25 kobiet, 13 mężczyzn) w wieku od 19 do 26 lat. Osoby te nie zgłaszały w wywiadzie urazów ani dolegliwości stawów ramiennych i obręczy barkowej. Wszystkie badane osoby były praworęczne. Kończyną badaną była kończyna dominująca, a kontrolną
niedominująca. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem urządzenia Humac360 i oprogramowania Humac2009. Test polegał na odtworzeniu zadanego zakresu ruchu (od 45 do 60 stopni odwodzenia w stawie ramiennym), który był określany za pomocą goniometru. Wykonywano 5 powtórzeń próbnych
(z wizualizacją celu) i 5 powtórzeń testowych (bez widocznego celu). Badanie wykonywano na obu kończynach górnych. Pierwszy pomiar wykonywano przed aplikacją, a drugi (kontrolny) po upływie 10 minut od aplikacji mięśniowej wspomagającej mięsień naramienny. W sumie przeanalizowano 760 powtórzeń na kończynie badanej i 760 na kończynie kontrolnej. Oceniano współczynnik zmienności i maksymalny błąd. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu Statistica 9.0 z wykorzystaniem statystyk podstawowych oraz testów nieparametrycznych.
Wyniki. W teście początkowym nie wykazano różnic pomiędzy umiejętnością odtwarzania ruchu w kończynie dominującej i niedominującej przy braku wizualizacji celu. Kiedy cel był widoczny kończyna niedominująca cechowała się nieco większą sprawnością niż kończyna dominująca. Wyniki testu kontrolnego (drugiego) wskazują na istotne statystycznie (p<0,005) zmniejszenie się współczynnika zmienności w kończynie badanej, czyli tej, na którą zastosowano aplikację Kinesiology Tapingu. Jest to równoznaczne z tym, że ruch był odtwarzany z większą dokładnością, zarówno wtedy, kiedy cel był widoczny, jak i w sytuacji, kiedy osoba badana musiała odtworzyć ruch z pamięci. Efektu takiego nie zaobserwowano w kończynie kontrolnej (lewej).
Wnioski. 1. Aplikacja mięśniowa Kinesiology Tapingu może korzystnie wpływać na precyzję wykonywanych ruchów. 2. U badanych osób nie zaobserwowano zjawiska uczenia się wykonywania testu - zastosowany test wydaje się być zatem wiarygodny oraz użyteczny do oceny czucia głębokiego.
3. Przedstawione badania powinny być kontynuowane w celu weryfikacji uzyskanych wyników.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *