Fizjoterapia Ocena zachowań zdrowotnych u słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

II Wiosna Z Fizjoterapią. Cykliczne sympozjum studenckich kół naukowych. Rehabilitacja w geriatrii. Aktywność rekreacyjna i sportowa osób w wieku podeszłym. Warszawa, 18 kwietnia 2008 r. - Ocena zachowań zdrowotnych u słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc


Katarzyna Mucuś1, Emilia Zych1, Monika Lewandowska2
OCENA ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH U SŁUCHACZEK UNIWERSYTETU TRZECIEGO
WIEKU IM. HALINY SZWARC PRZY CENTRUM MEDYCZNYM KSZTAŁCENIA
PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE

1 Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła: dr n. med. Dariusz Białoszewski
2 Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wstęp: Postęp nauk medycznych wpłynął na wydłużenie czasu życia w społeczeństwach średnio i wysoko rozwiniętych. Wraz z wiekiem powstała potrzeba tworzenia zasad zdrowego życia i propagowania zachowań prozdrowotnych. Zachowania prozdrowotne u osób powyżej 65 roku życia stały się ważnymi zagadnieniami mającymi na względzie utrwalanie zdrowego stylu życia w sferze ciała i ducha w tej grupie osób. Współcześnie, zdrowy styl życia propagowany jest przez środowiska medyczne, psychologiczne czy socjopedagogiczne i realizowany jest między innymi w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Celem pracy była ocena zachowań prozdrowotnych w grupie słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 65 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie. Średni wiek badanych wynosił 72 lata (58 - 84 lat). W badanej grupie ponad 90% stanowiły kobiety z wykształceniem wyższym i średnim oraz 1,5 % z wykształceniem zawodowym. Do badań zastosowano indywidualny kwestionariusz wywiadu składający się z 42 pytań: (otwartych, półotwartych, zamkniętych i filtrujących) skierowanych do słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wyniki: W grupie badanej stwierdzono aktywny styl życia pod względem intelektualnym i fizycznym. Respondentki charakteryzowały się dużą wiedzą dotyczą zasad prawidłowego żywienia. Ponad 50% kobiet przyjmowało suplementację witaminową i regularnie spożywało warzywa i owoce. Słuchaczki deklarowały uczestnictwo w zajęciach fizycznych w ramach zajęć UTW oraz prowadzenie samodzielnej gimnastyki porannej. Zdecydowana większość z nich (> 90%) nie stosowała używek takich jak: papierosy i alkohol. Badane kobiety preferowały intelektualne zajęcia polegające głównie na nauce języków obcych, rozwiązywaniu rebusów i krzyżówek oraz uczestnictwie w zajęciach dydaktycznych proponowanych przez UTW. Wniosek: Aktywne uczestnictwo słuchaczek w zajęciach dydaktycznych proponowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc wpływa na świadome prowadzenie przez nie zdrowego stylu życia.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *