Fizjoterapia Porównanie poziomu sprawności fizycznej studentów I roku kierunku Fizjoterapia - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IV Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 16 kwietnia 2010 r. - Porównanie poziomu sprawności fizycznej studentów I roku kierunku Fizjoterapia


Kamil Chołuj1,2, Justyna Chmiel1,2, Piotr Majcher2

Porównanie poziomu sprawności fizycznej studentów I roku kierunku Fizjoterapia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Puławskiej Szkoły Wyższej

1Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii
Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Opiekun Koła: dr n. med. Piotr Majcher
2Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wstęp. Na podstawie szeregu badań przeprowadzonych w naszym kraju stwierdzono, iż młodzież wkracza w dorosłe życie z wyraźnie małą aktywnością fizyczną, słabo wykształconą i wcześnie wygasłą potrzebą ruchu. Wynika stąd konieczność ciągłego śledzenia poziomu rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej tej grupy młodzieży. Celem niniejszej pracy jest ukazanie i porównanie faktycznego poziomu sprawności fizycznej studentów I roku kierunku Fizjoterapia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Puławskiej Szkoły Wyższej.
Materiał i metody. Materiału do badań dostarczyła grupa 120 osób (kobiet i mężczyzn), studentów I roku Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Puławskiej Szkoły Wyższej. W niniejszej pracy zastosowano test oceny zdolności motorycznych Stefana Pilicza, poszerzony o próbę na wytrzymałość zaczerpniętą z baterii testów Ludwika Denisiuka oraz metodę sondażu diagnostycz-nego.
Wyniki. Analizując procentowy rozkład poszczególnych ocen wystawionych badanym stwierdzono, że najczęściej, aż 53 razy sprawność fizyczną oceniano na ocenę dobrą (4) stanowiącą 43% wszystkich ocen. Co trzecia badana osoba uzyskała wynik dość dobry (3,5). Ocen dostatecznych (3) postawiono 9,
natomiast 14% stanowiły oceny ponad dobre. Badane osoby widziały związek pomiędzy posiadanymi zdolnościami motorycznymi, a wykorzystaniem ich w przyszłej pracy zawodowej (studenci UM w Lublinie: 4,78 punktu, studenci Puławskiej Szkoły Wyższej: 3,65 punktu).
Wnioski. 1. Na podstawie norm klasyfikacyjnych poziomu sprawności fizycznej oraz uzyskanych w trakcie badań przez studentów ocen stwierdza się, że poziom sprawności fizycznej studentów i studentek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Puławskiej Szkoły Wyższej był średni. 2. Według studentów Puławskiej Szkoły Wyższej nawet mniej sprawny fizjoterapeuta powinien poradzić sobie z codziennymi obowiązkami zawodowymi.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *