Fizjoterapia Postępy rehabilitacji u pacjentów z afazją w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Postępy rehabilitacji u pacjentów z afazją w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu


Beata Anna Mielańczuk-Lubecka1,2
, Agnieszka Milewska1,2, Joanna Ścibek1
Postępy rehabilitacji u pacjentów z afazją w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu. 
Doniesienie wstępne
1 Studium Doktoranckie,II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2
 Klinika Neurologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Kliniki i opiekun pracy: dr hab. n. med. Jan Kochanowski
Wstęp i cel. U 21-38% pacjentów hospitalizowanych z powodu udaru mózgu stwierdza się zaburzenia
w postaci afazji. Jest ona nie tylko istotnym objawem klinicznym, ale również może niekorzystnie wpłynąć
na przebieg procesu rehabilitacji, zwłaszcza w aspekcie możliwości stosowania określonych metod
usprawniania, gdzie kontakt pacjenta z terapeutą jest niezbędny. Celem pracy była ocena postępu rehabilitacji
u pacjentów z afazją w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu oraz porównanie wyników postępowania
usprawniającego chorych z afazją z rezultatami rehabilitacji osób nie obciążonych afazją.
Materiał i metody. W badaniu wzięły udział 184 osoby z udarem niedokrwiennym mózgu zakwalifikowane
do dwóch grup badanych. Pierwsza grupa objęła 102 osoby ze stwierdzoną afazją, druga grupa to 82 pacjentów bez afazji. Pacjentów oceniono trzykrotnie za pomocą skali Orgogozo, skali Barthel (tzw. Maryland
Disability Index), Skali Oceny Dynamiki Afazji (SODA).
Wyniki. Istnieje istotna statystycznie zależność postępów usprawniania od występowania afazji u pacjentów
w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu. Średnia punktów uzyskanych przez pacjentów w skalach
Orgogozo, Barthel i SODA była wyższa w grupie pacjentów bez stwierdzonej afazji.
Wnioski. Wstępna analiza wykazała zależność postępu rehabilitacji u pacjentów w przebiegu udaru
niedokrwiennego mózgu od występowania afazji. 

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *