Fizjoterapia Postrzeganie zagrożeń wynikających z występowania wad postawy w świadomości rodziców dzieci w wieku - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Postrzeganie zagrożeń wynikających z występowania wad postawy w świadomości rodziców dzieci w wieku


Zuzanna Omiljan, Maciej Włodarczyk

POSTRZEGANIE ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z WYSTĘPOWANIA
WAD POSTAWY W ŚWIADOMOŚCI RODZICÓW DZIECI
W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

SKN przy Katedrze Rehabilitacji Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Opiekun pracy: prof. ndzw. dr hab. n. med. Janusz Domaniecki

Wstęp. Celem pracy była ocena stanu świadomości rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym dotycząca
postrzegania zagrożeń wynikających z wad postawy. Nieprawidłowości sylwetki towarzyszą dzieciom już od
najwcześniejszych  etapów  rozwoju  i  wraz  z  wiekiem  mogą  stanowić  znaczne  problemy  zdrowotne.
Świadomość rodziców jest bardzo istotna w podejmowaniu działań zapobiegających powstawaniu i pog-
łębianiu się wad postawy.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 64 rodziców w wieku 30-45 lat ze Szkoły Podstawowej nr 204
w Radości (dzielnica Warszawa Wawer). Do badań wykorzystano ankietę przeprowadzoną podczas spotkania
informacyjnego dla rodziców w szkole. W kwestionariuszu ankiety zadano pytania dotyczące postrzegania
zagrożeń wynikających z wad postawy. Do opracowania danych empirycznych posłużono się narzędziami
statystycznymi: średnią arytmetyczną, odchyleniem standardowym oraz testem chi-kwadrat.
Wyniki. Badanie wykazało, że w wysokim stopniu rodzice są świadomi zagrożeń wynikających z wystę-
powania  wad  postawy u  dzieci  w  wieku  wczesnoszkolnym.  Wszyscy ankietowani  zdają  sobie  sprawę
z istniejącego problemu. Według badanych zajęcia ruchowe prowadzone w szkole nie spełniają ich potrzeb
w wyżej wymienionym zakresie.
Wnioski. 1. Dotychczasowa wiedza wśród rodziców na temat zagrożeń wynikających z występowania wad
postawy jest wystarczająca. 2. Istnieje potrzeba zbadania świadomości na temat występowania wad postawy
i  wynikających  z  tego  faktu  zagrożeń  wśród rodziców  w  obszarach wiejskich. 3. Istnieje  konieczność
podjęcia  działań  w  zakresie  poprawy  jakości  zajęć  ruchowych  w  szkole  z  uwzględnieniem  podstaw
gimnastyki korekcyjnej z jednoczesnym uświadomieniem rodziców o celu tych zajęć.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *