Fizjoterapia Stabilizacja kompleksu lędźwiowo-miedniczego u młodzieży z rozpoznaną skoliozą idiopatyczną - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Stabilizacja kompleksu lędźwiowo-miedniczego u młodzieży z rozpoznaną skoliozą idiopatyczną


Irmina Blicharska,Michał Rżany

STABILIZACJA KOMPLEKSU LĘDŹWIOWO-MIEDNICZEGO 
U MŁODZIEŻY Z ROZPOZNANĄ SKOLIOZĄ IDIOPATYCZNĄ

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Kinezjologii  Katedry Fizjoterapii Wydział Opieki Zdrowotnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Opiekun koła: dr n. med. Anna Brzęk

Wstęp. Kompleks lędźwiowo-miedniczy jest złożonym systemem wpływającym na biomechanikę całego
ciała. Celem pracy było określenie stopnia stabilności kompleksu lędźwiowo-miedniczego u młodzieży ze
skoliozą idiopatyczną oraz ocena wpływu wielkości skrzywienia kręgosłupa, krzywizn przednio-tylnych
i rotacji tułowia na poziom stabilności.
Materiał  i  metody. Badaniem  objęto  30  osób  w  wieku  13-17  lat  ze  skoliozą  idiopatyczną  o  średnich
wartościach  skrzywienia  pierwotnego  21,56°?5,85  usprawnianych  na  Oddziale  Rehabilitacji  Szpitala
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 21 dni metodą DoboMed. Wartości kątowe skrzywień
wyznaczono metodą Cobba na podstawie aktualnego zdjęcia rtg. Dokonano również pomiaru kąta rotacji
tułowia  skoliometrem  Bunnella,  przednio-tylnych  krzywizn  plurimetrem  Rippsteina  oraz  stabilności
kompleksu lędźwiowo-miedniczego używając Stabililizera Pressure Bio-Feedback. Wyniki skonfrontowano
z 20. osobową grupą kontrolną młodzieży z prawidłową postawą ciała, trenujących karate w podobnym
przedziale wiekowym. Analizy wyników dokonano przy pomocy programu Exel oraz Statistica 5.0. Do
obliczeń korelacji wykorzystano współczynnik R-Pearsona, do porównania międzygrupowego testu T dla
prób  zależnych,  a  do  oceny  zależności  wartości  nieparametrycznych  zastosowano  test  ?
2
.  Za  poziom
istotności przyjęto p<0,05.
Wyniki. W obu grupach (u badanych ze skoliozą - 56%, u trenujących karate - 42,8%) podczas aktywacji
głębokich mięśni stabilizujących kręgosłup lędźwiowy często dochodzi do współruchów mięśni globalnych,
a ruch inicjowany jest przez zgięcie kręgosłupa. Lepsze wyniki uzyskano jednak u osób trenujących karate.
W  grupie  zasadniczej  wykazano  zależność  między  rotacją  tułowia  a  stopniem  stabilizacji  kompleksu
lędźwiowo-miedniczego (R=0,48, p < 0,04). Potwierdziły się również zależności pomiędzy wartością kątową
skrzywienia a kątem rotacji tułowia w odcinku Th R=0,925, p < 0,00001.
Wnioski. 1. Aktywność sportowa wpływa na odpowiednie napięcie mięśni lokalnych. 2. U osób ze skoliozą
idiopatyczną komponenta rotacyjna najbardziej wpływa na niski poziom stabilizacji kompleksu lędźwiowomiedniczego.
2

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *