Fizjoterapia Wpływ ćwiczeń z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój psychomotoryczny - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Wpływ ćwiczeń z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój psychomotoryczny


Małgorzata Polkowska 

Wpływ ćwiczeń z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 
na rozwój psychomotoryczny zdrowych dzieci pomiędzy pierwszym a drugim rokiem życia 

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii 
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr n. med. Dariusz Białoszewski 
Opiekun naukowy pracy: dr n. o k.f. Jakub Adamczyk 

Wstęp. Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) autorstwa Weroniki Sherborne jest jeszcze w Polsce dość 
rzadko stosowaną metodą w edukacji psychomotorycznej zdrowych dzieci. Celem pracy było określenie 
wpływu zajęć ogólnorozwojowych z elementami tej metody na rozwój psychoruchowy zdrowych dzieci 
pomiędzy pierwszym a drugim rokiem życia. 

Materiał i metody. Badaniami objęto dwie grupy dzieci liczące po 14 osób. Wiek uczestników mieścił się 
w przedziale 12-24 miesiące życia. Pierwsza grupa dzieci ? grupa badana przez trzy miesiące systematycznie 
raz w tygodniu uczęszczała na 45 minutowe zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego -znalazło się 
w niej 6 chłopców i 8 dziewczynek. Grupę kontrolną stanowiło 5 chłopców i 9 dziewczynek u których nie 
stosowano w/w metody. Do oceny zachowania dzieci podczas zajęć wykorzystano skalę obserwacji 
zachowania (SOZ-D) Bogdanowicz. Badanie grupy eksperymentalnej przeprowadzono dwukrotnie, na 
pierwszej i ostatniej sesji. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej wykorzystując program 
Statistica 8.0. 

Wyniki. Badane grupy w żadnym parametrze nie różniły się istotnie statystycznie pomiędzy sobą w pierwszym 
badaniu. Prowadzony eksperyment przyczynił się do akceleracji rozwoju i po okresie trzech miesięcy 
stwierdzono znamienne różnice pomiędzy grupami (rozwój emocjonalny p=0,001; rozwój społeczny 
p=0,005; rozwój ruchowy p=0,046). Dzieci uczestniczące w trzymiesięcznej sesji zajęć MRR wykazały się 
lepszą orientacją w schemacie własnego ciała, rozwoju wyobraźni oraz pomysłowości. 

Wniosek. Metoda Ruchu Rozwijającego pozytywnie wpływa na rozwój dzieci, szczególnie w zakresie sfery 
poznawczej i powinna być stosowana również u zdrowych dzieci. 

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *