Fizjoterapia Wpływ demencji starczej na funkcję chodu i stabilność postawy stojącej - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IV Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 16 kwietnia 2010 r. - Wpływ demencji starczej na funkcję chodu i stabilność postawy stojącej


Anna Wdowiak, Sebastian Rutkowski

Wpływ demencji starczej na funkcję chodu i stabilność postawy stojącej

Studenckie Koło Naukowe "Bio-top", Politechnika Opolska; Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii; Instytut Fizjoterapii
Opiekun Koła: dr Dawid Bączkowicz

Wstęp. 
Celem pracy jest ocena wpływu demencji starczej na funkcję chodu oraz zdolność utrzymania równowagi.
Materiał i metody. 
Badaniami objęto 17 osób (11 kobiet, 6 mężczyzn), pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) w Opolu (65?5 lat). Grupę kontrolną stanowiło 30 kobiet i 3 mężczyzn z Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UIII) w Opolu. Ocenę stabilności postawy ciała przeprowadzono na platformie balansowej AccuSway. Wykonano kolejno 2 pomiary trzydziestosekundowe; pierwszy przy otwartych oczach, drugi z zamkniętymi. Do oceny parametrów funkcji chodu wykorzystano matę GaitRite. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu Statistica 7.0.
Wyniki. 
Przy ocenie chodu odnotowano różnice istotne statystycznie w prędkości oraz w ilości wykonanych kroków na mierzonym dystansie, pomiędzy pensjonariuszami ZOL-u oraz słuchaczami Uniwersytetu (UIII), na poziomie istotności p<0,05. W ocenie równowagi istotne różnice statystyczne
zauważono przy pomiarze pola podparcia w przypadku oczu otwartych (OO) i zamkniętych (OZ) pomiędzy ZOL i UIII oraz w wielkości prędkości przemieszczania się COG przy OO i OZ u badanych grup. Ponadto zauważono istotne zależności pomiędzy prędkością chodu a stabilnością postawy ciała.
Wnioski. 
1. U osób z posuniętą demencją starczą stabilność postawy stojącej oraz funkcja chodu ulega
znacznemu pogorszeniu. 2. Pole podparcia oraz prędkość przemieszczeń COG w badaniu na platformie
sił w grupie UIII zmniejsza się, natomiast w grupie ZOL zwiększa. 3. Wyłączenie kontroli wzrokowej
podczas pomiaru stabilności nie wskazuje znaczących zmian, jakie są odnotowywane u osób młodych.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *