Fizjoterapia Wpływ dysfunkcji narządu wzroku na stabilizację centralną u osób słabowidzących - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Wpływ dysfunkcji narządu wzroku na stabilizację centralną u osób słabowidzących


Monika Biernat, Dagmara Wasiuk

WPŁYW DYSFUNKCJI NARZĄDU WZROKU NA STABILIZACJĘ
CENTRALNĄ U OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH

Studenckie Koło Naukowe  przy Zakładzie Kinezjologii Katedry Fizjoterapii ŚlUM w Katowicach
Opiekun Koła: dr n. med. Anna Brzęk

Wstęp. Na kontrolę ciała w statyce jak również w dynamice wpływa stan mięśni głębokich tułowia oraz ich
wydolność. Mięśnie  składające  się  na  pojęcie  stabilizacji centralnej tworzą  tzw. cylinder  wokół  rejonu
miedniczno-lędźwiowego.  Celem  pracy  było  sprawdzenie  wydolności  stabilizacji  centralnej  u  osób
słabowidzących w konfrontacji z osobami bez dysfunkcji narządu wzroku.
Materiał i metody. Badaniem zostało objętych 30 osób słabowidzących, które są członkami Kół Terenowych
Polskiego Związku Niewidomych, na terenie wybranych miast województwa śląskiego. Badanie składało się
z dwóch części: do pierwszej wykorzystano kwestionariusz ankiety, który składał się z pytań dotyczących
m.in. warunków społecznych, ewentualnych upadków oraz przebiegu rehabilitacji. Druga część badania był
to test wydolności stabilizacji centralnej polegający na utrzymaniu stabilnej postawy ciała na stabilnym
i  niestabilnym  podłożu,  które  stanowił  trener  równowagi  Thera-Band.  Wykonywany  był  pomiar  czasu
utrzymania pozycji stojącej obunóż oraz jednonóż na kończynie dolnej prawej i lewej (przy założonych
okularach  oraz  bez  nich).  Wynik  skonfrontowano  z  20  osobową  grupą  osób  zdrowych.  Do  analizy
statystycznej wykorzystano program Statistica i Excel. Badania uzyskały zgodę Komisji Bioetycznej ŚlUM.
Wynik. U  osób  z  dysfunkcją  narządu wzroku występuje  zaburzenie  w zakresie  wydolności stabilizacji
centralnej,  co  przejawia  się  krótszym  czasem  utrzymania  określonych  pozycji  w  porównaniu  z  grupą
kontrolną. Częściej też, występują upadki wynikające z nie utrzymania stabilnej pozycji ciała.
Wnioski. 1. U osób słabowidzących stwierdza się gorszą wydolność stabilizacji centralnej, co może być
powodem pogorszenia funkcji lokomocyjnej oraz występowania upadków. 2. Konieczne jest wprowadzenie
programu usprawniania, który byłby nacelowany na wzmocnienie globalnych stabilizatorów tułowia u osób
słabowidzących.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *