Fizjoterapia Wpływ Nordic Walking na wybrane parametry oddechowe osób po 55 roku życia oraz ocena tej formy - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r. - Wpływ Nordic Walking na wybrane parametry oddechowe osób po 55 roku życia oraz ocena tej formy


III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r.

Agnieszka Zając
WPŁYW NORDIC WALKING NA WYBRANE PARAMETRY ODDECHOWE OSÓB PO 55 ROKU
ŻYCIA ORAZ OCENA TEJ FORMY RUCHOWEJ PRZEZ OSOBY ĆWICZĄCE

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego; Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu i Opiekun Koła: dr n. med. Dariusz Białoszewski
Wstęp. Marsz jest najczęściej podejmowaną czynnością w życiu codziennym. Na technice fizjologicznego marszu oparty jest Nordic Walking (NW). Jest to połączenie marszu z techniką odpychania od podłoża za pomocą specjalnie zaprojektowanych kijków, podobnych do tych używanych w narciarstwie biegowym.
Głównym celem stosowania tego systemu ruchowego jest zaangażowanie mięśni nieużywanych podczas standardowego chodu, przy zachowaniu wysokiej intensywności ćwiczeń i niskiego, subiektywnie odczuwanego poziomu zmęczenia. Coraz większe zainteresowanie tą formą rekreacji wynika z wszechstronności NW do jego uprawiania oraz efektami, jakie daje w przypadku systematycznych ćwiczeń. Materiał i metody. Badaniem objęto 33 osoby, 29 kobiet i 4 mężczyzn, będące słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Średnia wieku wynosiła 65,5 roku. Badania przeprowadzone zostały w Zakładzie Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Oddziału Fizjoterapii przy ulicy Solec 57. Osoby zostały podzielone na dwie grupy. Grupę I stanowiły osoby, którym zaproponowano aktywność fizyczną fitness (K), grupę II osoby, którym zaproponowano aktywność fizyczną Nordic Walking (NW). Grupy ćwiczyły dwa razy w tygodniu przez okres jednego miesiąca. U każdej osoby wykonano badanie spirometryczne przed cyklem i po cyklu zajęć. Grupa (NW) ponad to oceniała za pomocą ankiety subiektywną opinię na temat treningu Nordic Walking. Ocena statystyczną wyników dokonaną za pomocą programu Excel i Statistica wersja 8.0 . Za próg
istotności statystycznej przyjęto wartość p < 0,05. Wyniki. W grupie badanej - ćwiczącej Nordic Walking stwierdzono znamiennie statystycznie lepszą poprawę
parametrów VC, FVC, FEV1 w porównaniu z poprawą parametrów VC, FVC grupy kontrolnej. Parametr FEV1 w grupie kontrolnej nie zyskał poprawy znamiennej statystycznie. W grupie badanej obserwowano widoczną tendencję do większych różnic między pomiarem początkowym a końcowym. Zmiany te nie
okazały się jednak istotne statystycznie. Subiektywna ocena dobroczynności NW okazała się bardzo wysoka. Wnioski. 1. W grupie badanej - ćwiczącej Nordic Walking stwierdzono znamiennie statystycznie lepsza poprawę parametrów VC, FVC. 2. Znamienną statystycznie poprawę parametru FEV1 uzyskano jedynie w grupie badanej. 3. W grupie badanej obserwowano widoczną tendencję do większych różnic między pomiarem początkowym a końcowym w obrębie badanych parametrów oddechowych. Zmiany te nie okazały się jednak istotne statystycznie. Wymaga to dalszych badań. 4. Osoby ćwiczące Nordic Walking oceniły
bardzo wysoko tę formę aktywności fizycznej. 5. Mała liczba wiarygodnych naukowo publikacji oceniających przydatność ćwiczeń Nordick Walking w rehabilitacji wymaga dalszych badań, prowadzonych zgodnie z zasadami Evidence - Based Medicine.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *