Fizjoterapia Wpływ rehabilitacji domowej na poprawę jakości życia i sprawności fizycznej pacjentów - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Wpływ rehabilitacji domowej na poprawę jakości życia i sprawności fizycznej pacjentów


Michalina Musiałek 

Wpływ rehabilitacji domowej na poprawę jakości życia 
i sprawności fizycznej pacjentów 

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii 
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu oraz opiekun naukowy pracy: dr n. med. Dariusz Białoszewski 

Wstęp: Zgodnie z rozporządzeniem prezesa NFZ, rehabilitacja domowa jest jednym ze świadczeń realizowanych 
w ramach opieki zdrowotnej. Usługi te przysługują pacjentom, których stan zdrowia uniemożliwia 
samodzielne dotarcie na rehabilitację w trybie ambulatoryjnym. Dla wielu z nich jest to jedyna możliwość 
powrotu do sprawności fizycznej, bądź jej utrzymania na osiągalnie najwyższym poziomie. Celem pracy 
było zbadanie korzyści jakie niesie rehabilitacja domowa, w zakresie jakości życia i sprawności fizycznej. 

Materiał i metody. Badaniem objęto 50 mieszkańców Warszawy: 43 kobiety i 7 mężczyzn w wieku 31 -89 
lat, objętych programem rehabilitacji domowej. W pracy wykorzystano badanie ankietowe, składające się 
z 2 części. Ocenie poddano stan pacjentów przed rozpoczęciem programu rehabilitacji (1 część), oraz po 
pewnym okresie usprawniania (2 część). Zapytano o osobiste doświadczenia i odczucia pacjentów, dotyczące 
ich stanu funkcjonalnego, psychospołecznego, jakości życia, możliwości lokomocyjnych, czynności dnia 
codziennego, upadków, oraz dolegliwości, sprawiających szczególne problemy. Poproszono także badanych 

o wyrażenie opinii, czy rehabilitacja domowa jest im potrzebna. Następnie dokonano analizy różnic 
w odpowiedziach między obiema częściami ankiety, w celu uzyskania informacji na temat efektów (lub ich 
braku). W celu posumowania wyników posłużono się metodami statystycznymi za pomocą programu 
Statistica 9 PL. 
Wyniki. Analiza porównawcza obu części ankiety, z wykorzystaniem statystyk podstawowych i testu 
kolejności par Wilcoxona wykazała poprawę stanu fizycznego (w skali 1-10 z 3,14 do 5,38; p<0,005) 
i psychicznego pacjentów (w skali 1-10 z 3,36 do 6,1; p<0,005); sprawności lokomocyjnej(p<0,01) oraz 
możliwości codziennego funkcjonowania. Nie zaobserwowano istotnych zmian dotyczących obawy, 
związanej z ryzykiem upadku (p>0,05). 48 z ankietowanych odpowiedziało, iż rehabilitacja domowa 
przynosi im korzyści zdrowotne. 27 badanych stwierdziło, że rehabilitacja domowa jest im niezbędna, 22 że 
jest potrzebna. 

Wnioski. 1.Rehabilitacja domowa jest istotnym elementem leczenia osób z dysfunkcjami które nie pozwalają 
im na uczestnictwo w rehabilitacji ambulatoryjnej. 2. Poprawie sprawności ruchowej towarzyszy zwykle 
poprawa stanu psychicznego pacjentów. 3. W opinii badanej grupy pacjentów rehabilitacja domowa jest 
bardzo potrzebną i dobrze akceptowalną formą leczenia rehabilitacyjnego. 

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *