Fizjoterapia Wpływ różnych form ruchu na wybrane elementy jakości życia osób starszych - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Wpływ różnych form ruchu na wybrane elementy jakości życia osób starszych


Kinga Ogonowska

WPŁYW RÓŻNYCH FORM RUCHU NA WYBRANE ELEMENTY JAKOŚCI ŻYCIA 
OSÓB STARSZYCH

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii 
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr n. med. Dariusz Białoszewski
Opiekun naukowy pracy: dr n. o k. f. Dariusz Boguszewski

Wstęp. Aktywność ruchowa Polecana jest osobom w każdym wieku, także tym powyżej 60 roku życia.
Należy  jednak  zwrócić  szczególną  uwagę  na  właściwy  dobór  natężenia  i  formy  zajęć  rekreacyjnych
kierowanych  do  seniorów.  W  wieku  podeszłym  za  najkorzystniejszy  uważa  się  program  ćwiczeń
o  niewielkim  lecz  wzrastającym  obciążeniu.  Tworząc  go  należy  uwzględnić:  stan  zdrowia,  stopień
sprawności fizycznej, temperament oraz zainteresowania osoby ćwiczącej. Celem pracy była ocena wpływu
ćwiczeń aquafitnessu i gimnastyki zdrowotnej na stan psychofizyczny osób powyżej 60 roku życia.
Materiał i metody. Badaniami objęto 112 osób (81 kobiet, 31 mężczyzn) w wieku od 60 do 88 lat (średnio
68,2). Grupę badaną stanowiło 61 osób regularnie uczęszczających na zajęcia ruchowe (aquafitness n=29
i gimnastyka zdrowotna n=32). Do grupy kontrolnej zakwalifikowano osoby nieaktywne fizycznie (n=51).
Narzędzie badawcze stanowiła Geriatryczna Skala Depresji oraz autorska ankieta (dotycząca m.in. stylu
życia  i  dolegliwości  bólowych).  Posłużono  się  następującymi  narzędziami  statystycznymi:  średnią
arytmetyczna wraz z odchyleniem standardowym oraz testem t-Studenta.
Wyniki. Wśród osób nieaktywnych fizycznie 6 wskazywało na objawy ciężkiej depresji, a 22 na objawy
depresji  umiarkowanej.  Stanem  prawidłowym  charakteryzowały  się  23  osoby.  Spośród  seniorów
uczęszczających na zajęcia ruchowe tylko jedna osoba cechowała się objawami depresji ciężkiej, a 7 osób
depresji umiarkowanej. Stanem prawidłowym charakteryzowało się 23 uczestników aquafitnessu i 30 gimnastyki  zdrowotnej.  Różnica  między  grupą  badaną  i  kontrolną  była  istotna  statystycznie  (p<0,001).
Dolegliwości bólowe ze strony kręgosłupa i stawów obwodowych odczuwało 72% osób aktywnych fizycznie
oraz aż 94% nieaktywnych. Uczestnicy zajęć ruchowych przyznali, że po ćwiczeniach nastąpiła wyraźna
redukcja doznań bólowych. W grupie kontrolnej istotnie częściej dochodziło do uszkodzeń ciała na skutek
upadków w porównaniu z grupą uczęszczającą na zajęcia ruchowe (p=0,003).
Wniosek. 1. Uczestnictwo w zajęciach aquafitnessu i gimnastyki zdrowotnej korzystnie oddziałuje na kondycję psychiczną i jakość życia osób powyżej 60 roku życia. 2. Obydwie formy aktywności należałoby
szerzej propagować wśród osób starszych.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *