Fizjoterapia Wpływ stymulacji wzrokowej na stabilność postawy ciała u osób zdrowych. Doniesienie wstępne. - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Wpływ stymulacji wzrokowej na stabilność postawy ciała u osób zdrowych. Doniesienie wstępne.


Ewelina Woźniak, Joanna Piotrkowicz, Szymon Wyszyński

WPŁYW STYMULACJI WZROKOWEJ NA STABILNOŚĆ POSTAWY CIAŁA
U OSÓB ZDROWYCH. DONIESIENIE WSTĘPNE.

Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki Klinicznej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Opolu, Opiekun Koła: dr Tomasz Halski

Wstęp. Istnieje  wiele  czynników  wpływających  na  utrzymanie  stabilności,  która  jest  zdolnością  do
aktywnego przywracania  typowej  pozycji  ciała  w  przestrzeni  ?  układ  przedsionkowy,  czucie  głębokie,
ośrodkowy  układ  nerwowy.  Stabilność  jest  wynikiem  precyzyjnej  koordynacji  nerwowo-mięśniowej
wszystkich segmentów ciała i podlega samoregulacji. Jednym z ośrodków kontrolujących postawę ciała jest
wzrok. Celem pracy była ocena wpływu stymulacji wzrokowej na stabilność postawy.
Materiały  i  metody. Przeprowadzono  badania  na  30  zdrowych  studentach  (7  mężczyzn,  23  kobiety)
w przedziale wiekowym 19-24. Podstawę analizy stanowiły pomiary stabilności postawy ciała na platformie
stabilograficznej. Dokonano dwóch pomiarów stabilności postawy ciała w pozycji stojącej. Pomiar pierwszy
dokonano przed stymulacją  wzrokową.  Następnie  osoby badane  poddane  były stymulacji wzrokowej  ?
obserwacja  złudzenia  optycznego  przez  1  minutę  w  pozycji  siedzącej  ?  po  czym  dokonano  pomiaru
drugiego. Podczas każdego z nich dokonano dwóch prób: I próba ? pomiar stabilności ciała w pozycji
stojącej z oczami otwartymi, II próba ? pomiar stabilności ciała w pozycji stojącej z oczami zamkniętymi.
Do  analizy  brano  pod  uwagę  współczynnik  Romberga,  czyli  stosunek  wielkości  danego  parametru
otrzymanego  w  pomiarach  przeprowadzonych  z  zamkniętymi  oczami,  do  parametru  w  pomiarach
z  otwartymi  oczami.  Uzyskane  wyniki  nie  podlegały  rozkładowi  normalnemu  (test  KołmogorowaSmirnowa), stąd do analizy statystycznej zastosowano test kolejności par Wilcoxona.
Wyniki. W wyniku stymulacji wzrokowej nastąpiło zmniejszenie współczynnika Romberga dotyczącego
długości ścieżki środka nacisku stóp z 1,18 do 1,11 na poziomie istotności statystycznej (p<0,05). W obrębie
pozostałych parametrów nie zaobserwowano istotnych różnic.
Wniosek. Stymulacja  wzrokowa  może  mieć  wpływ  na  zwiększenie  stabilności posturalnej  przy oczach
zamkniętych. Wymaga to dalszych badań.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *