Fizjoterapia Wpływ treningu Tai Chi na równowagę u kobiet po 50 roku życia - Sława Madej - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r. - Wpływ treningu Tai Chi na równowagę u kobiet po 50 roku życia - Sława Madej


III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r.

Sława Madej
WPŁYW TRENINGU TAI CHI NA RÓWNOWAGĘ U KOBIET PO 50 ROKU ŻYCIA

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr n. med. Dariusz Białoszewski

Wstęp. Zaburzenia równowagi są jednymi z częstszych dolegliwości zgłaszanych przez osoby po 50 r.ż. Jedną z form ruchowych, która jest poddawana badaniom ze względu na swój dobroczynny wpływ na postawę człowieka jest Tai Chi. Celem badań jest ocena wpływu długości trenowania tej formy ruchowej przez osoby starsze na ich równowagę. Materiał i metody. Materiał badany stanowiło 56 kobiet powyżej 50 r. ż. trenujących w Taoistycznym Stowarzyszeniu Tai Chi w Warszawie wyłonionych na podstawie przeprowadzonej autorskiej ankiety.Głównym kryterium kwalifikacji do badań, poza wiekiem, był dobry stan zdrowia i brak odczuwalnych zaburzeń równowagi. Grupa badana została podzielona na: Grupę A liczącą 29 osób o średnim wieku 64 lata trenujących Tai Chi krócej niż 3 lata oraz Grupę B obejmującą 27 osób trenujących powyżej 3 lat i średnim wieku 65 lat. Badanie równowagi zostało przeprowadzone za pomocą platformy balansowej Libra. Obejmowało dwie części: bez wzrokowego sprzężenia zwrotnego i z jego zastosowaniem. W obu grupach wyznaczano pole zakreślane przez wychylenia środka ciężkości ciała badanych osób. Rezultaty porównywano testem t-Studenta. Za poziom istotności przyjęto p < 0,05. Wyniki. Średnie pole zakreślone przez wychylenia środka ciężkości ciała podczas badań bez sprzężenia zwrotnego w grupie A wyniosło 135°s zaś w grupie B 131°s. Różnice pomiędzy grupami nie były istotne statystycznie. Analogiczne średnie pole podczas pomiarów przy użyciu sprzężenia zwrotnego w grupie A wyniosło
117°s, a w grupie B 101°s i wyniki te różniły się istotnie statystycznie. Wnioski. 1. W badanej grupie stwierdzono statystycznie istotny wpływ długości trenowania Tai Chi na sprawność zachowania równowagi ciała. 2. Dłuższy czas trenowania powodował u badanych kobiet szybszą reakcję na nieprawidłowe wychylenia środka ciężkości ciała.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *