Fizjoterapia Wpływ wybranych form kinezyterapii na napięcie mięśni żwaczy. Badanie pilotażowe. - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Wpływ wybranych form kinezyterapii na napięcie mięśni żwaczy. Badanie pilotażowe.


Magda Kosmala, Natalia Sławek, Karol Sawicki, Agnieszka Zadrożna, 
Bogusław Sasin, Bartłomiej Szpinda, Miłosz Durka

WPŁYW WYBRANYCH FORM KINEZYTERAPII NA NAPIĘCIE MIĘŚNI ŻWACZY.
BADANIE PILOTAŻOWE.

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii 
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr n. med. Dariusz Białoszewski
Opiekun pracy: mgr Katarzyna Wasiak

Wstęp. Skutkiem kumulacji przewlekłego stresu w organizmie człowieka jest wzmożone napięcie różnych
grup mięśniowych, co w konsekwencji prowadzi do zmiany biomechaniki poszczególnych segmentów ciała,
powodując np. zespoły bólowe odcinka L-S kręgosłupa. Jednocześnie przewlekły stres może wywoływać
dolegliwości w obrębie stawów skroniowo- żuchwowych. Celem pracy było określenie wpływu wybranych
form kinezyterapii na zmianę napięcia mięśni żwaczy.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiły 24 zdrowe osoby w wieku 19- 25 lat. Przeprowadzono pomiar
spoczynkowego, a następnie czynnościowego napięcia obu mięśni żwaczy podczas 5 czynności powszechnie
stosowanych podczas kinezyterapii zespołów bólowych odcinka L-S kręgosłupa: liczenie od 100 co 7 w dół,
wymagające podobnego skupienia jak podczas terapii z feedbackiem, wstawanie z leżenia tyłem, stabilizacja
zwrotna na piłce gimnastycznej, ćwiczenia wg metody Brunkow-Brügger oraz ściskanie piłki rękami. Pomiar
sEMG wykonano za pomocą urządzenia NeuroTrac MyoPlus 2 zgodnie ze standardami SENIAM. Dane
poddano analizie  w  programie  Statistica  10,  za  pomocą  testu kolejności  par  Wilcoxona  oraz  korelacji
porządku rang Spearmana.
Wyniki. Różnica  średnich  wartości  napięć  prawego  i  lewego  mięśnia  żwacza  podczas  spoczynku,  jak
i  w  trakcie  pomiarów  czynnościowych,  nie  była  istotna  statystycznie. Średnia  napięcia  mięśni  żwaczy
podczas pomiaru spoczynkowego wyniosła 2,46 (?1,67). Pomiary czynnościowe wykazały średnie napięcia:
odejmowanie od 100 co 7 w dół - 3,3 (?1,95), wstawanie z leżenia tyłem - 21,8 (?20,46), stabilizacja zwrotna
na piłce - 11,19 (?13,12), ćwiczenie wg Brunkow-Brügger - 4,56 (?7,64), ściskanie piłki - 7,82 (?6,95).
Zaobserwowano istotny statystycznie  wzrost  średnich wartości  napięcia  mięśni  żwaczy podczas 5 w/w
czynności  względem  wartości  napięcia  spoczynkowego.  Zauważono  również  istotne  korelacje  między
wysokością  napięcia  spoczynkowego  a  wzrostem  napięć  czynnościowych  podczas  liczenia,  wstawania
z leżenia tyłem oraz ćwiczenia wg Brunkow- Brügger.
Wnioski. 1.  Wzrost  napięcia  mięśni  żwaczy,  mimo  braku  ich  bezpośredniej  aktywności,  podczas
niewłaściwie  dobranej  kinezyterapii  może  prowadzić  do  wzmożenia  już  istniejących  dolegliwości  lub,
w długofalowej perspektywie, być przyczyną przedwczesnych zmian zwyrodnieniowych stawów skroniowo-
żuchwowych. 2. Ze względu na małą grupę badaną eksperyment należy traktować jako badanie pilotażowe.
3. Wskazane jest przeprowadzenie dalszych badań w celu znalezienia wyizolowanych pozycji niezwiększających napięcia mięśni żwaczy

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *