Fizjoterapia Wykorzystane termowizji w ocenie wpływu masażu klasycznego na wybrane parametry fizjologiczne - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Wykorzystane termowizji w ocenie wpływu masażu klasycznego na wybrane parametry fizjologiczne


Nina Urbańska, Natalia Mrozek, Karolina Piejko, Małgorzata Janicka
Wykorzystanie termowizji w ocenie wpływu masażu klasycznego
na wybrane parametry fizjologiczne kończyn górnych
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Opiekun naukowy pracy: dr n. o k. f. Dariusz Boguszewski
Wstęp. Dynamiczny rozwój fizjoterapii powoduje konieczność poszukiwania nowych metod weryfikacji
i obiektywizacji skuteczności stosowanych zabiegów. Celem pracy była próba określenia zależności
pomiędzy temperaturą powierzchni mięśni przedramienia i ręki a generowaną przez nie siłą i zakresem ruchu
w stawach nadgarstkowych.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 35 kobiet w wieku 19-24 lata. Do obrazowania
termograficznego wykorzystano kamerę Flir A325. Dodatkowo wykonano pomiary siły ręki dynamometrem
analogowym oraz ruchomości w stawach nadgarstkowych za pomocą goniometru. Wszystkie testy i pomiary
wykonano dwukrotnie ? przed oraz bezpośrednio po masażu ręki i przedramienia (lewej kończyny).
Zastosowano klasyczny masaż sportowy o charakterze pobudzającym, przedwysiłkowym. Posłużono się
następującymi narzędziami statystycznymi: średnią arytmetyczną wraz z odchyleniem standardowym oraz
testem kolejności par Wilcoxona. Minimalny poziom istotności ustalono dla p<0,05.
Wyniki. Pod wpływem masażu temperatura masowanych mięśni przedramienia (lewej strony) uległa
znacznemu podwyższeniu (p<0,05). Uzyskano również efekt ipsilateralny ? wzrosła temperatura (nie
masowanych) mięśni trójgłowych ramienia lewej kończyny (p<0,01) oraz efekt kontralateralny ? wzrosła
temperatura mięśni trójgłowych ramienia prawej kończyny (p<0,05). Wielkość siły ręki mierzona
dynamometrem nie uległa istotnej zmianie. Zaobserwowano natomiast istotne zwiększenie ruchomości
(zgięcie i wyprost) w stawach nadgarstkowych obu kończyn (p<0,05).
Wnioski. Masaż klasyczny, choć oddziałuje na temperaturę mięśni nie jest wystarczającym środkiem
przygotowującym do wysiłku fizycznego. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do kontynuowanie badań
z udziałem liczniejszej grupy badanej.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *