Fizjoterapia Zależność między oceną funkcjonalną a występowaniem uszkodzeń ciała i dolegliwości bólowych u mężczy - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Zależność między oceną funkcjonalną a występowaniem uszkodzeń ciała i dolegliwości bólowych u mężczy


Barbara Suchcicka 
Zależność między oceną funkcjonalną a występowaniem uszkodzeń ciała
i dolegliwości bólowych u mężczyzn uprawiających sporty walki
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Opiekun pracy: dr n. o k. f. Dariusz Boguszewski
Wstęp. Uprawianie sportu powoduje podwyższenie sprawności fizycznej. Niekiedy jednak zbytnia
specjalizacja negatywnie wpływa na sprawność funkcjonalną, co może być przyczyną dyskomfortu,
dolegliwości bólowych, przeciążeń i uszkodzeń aparatu ruchu. Celem pracy była ocena zależności między
oceną funkcjonalną a występowaniem uszkodzeń ciała i dolegliwości bólowych u mężczyzn uprawiających
kickboxing i aikido.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 62 mężczyzn uprawiających kickboxing (n=32) i aikido (n=30)
w warszawskich klubach sportowych. Do oceny sprawności funkcjonalnej posłużono się testem Functional
Movement Screen. Test składa się siedmiu zadań ruchowych, ocenianych w skali 0-3 pkt. Poziom
i częstotliwość występowania dolegliwości bólowych określono za pomocą skali wg Laitinena. Informacje
dotyczące realizowanego treningu oraz urazowości i rehabilitacji uzyskano za pomocą autorskiej ankiety.
Posłużono się następującymi narzędziami statystycznymi: średnią arytmetyczną wraz z odchyleniem
standardowym, testem U Manna-Whitneya i korelacją Pearsona. Za minimalny poziom istotności przyjęto
p<0,05.
Wyniki. Średnia ogólna ocena sprawności funkcjonalnej zawodników aikido i kickboxingu (mierzonej FMS)
nie różniła się znacząco (aikido: 2,69, kickboxing: 2,6). Istotne różnice między grupami odnotowano
w trzech próbach: przysiadzie (p=0,012), wykroku nogi prawej (p=0,044) i wznosu prostej nogi prawej
(p=0,044). W grupie zawodników aikido wynik testu dodatnio korelował ze stażem treningowym (r=0,434,
p<0,05). Badani z obu grup najczęściej doznawali uszkodzeń kończyn dolnych. Najczęściej stosowanymi
zabiegami fizjoterapeutycznymi były miejscowe schładzanie, masaż i pole magnetyczne. Zawodnicy aikido
wyżej ocenili skuteczność fizjoterapii (p<0,05), szczególnie w zakresie przywracania ruchomości w stawach
i siły uszkodzonych mięśni.
Wnioski. 1. Bardzo wysoki wynik testu FMS świadczy o wysokim poziomie sprawności funkcjonalnej
badanych zawodników. 2. Najczęściej słabsze wyniki prób testu dotyczyły części ciała, które ulegały
uszkodzeniom.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *