Fizjoterapia Zależność między poziomem motywacji a oceną skuteczności rehabilitacji i aktywnością sportową - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Zależność między poziomem motywacji a oceną skuteczności rehabilitacji i aktywnością sportową


Nina Urbańska

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POZIOMEM MOTYWACJI A OCENĄ SKUTECZNOŚCI 
REHABILITACJI I AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ PO KONTUZJI

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii 
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr n. med. Dariusz Białoszewski
Opiekun naukowy pracy: dr n. o k. f. Dariusz Boguszewski

Wstęp. Stanom pobudzenia układu nerwowego odpowiadają krótkotrwałe emocje i zachowania. Według
teorii Graya średnia aktywność układu odpowiadająca za długotrwałe spójności w zachowaniu osiągana jest
poprzez  współdziałanie  dwóch  motywacyjnych  systemów  neurobehawioralnych:  aktywującego  (BAS)
i hamującego (BIS). Celem pracy była ocena zależności pomiędzy rodzajem i poziomem motywacji a oceną
skuteczności rehabilitacji i aktywnością sportową po kontuzji.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 90 osób trenujących gry zespołowe (koszykówkę, piłkę ręczną
i piłkę nożną): 57 kobiet i 33 mężczyzn. Narzędzia badawcze stanowiły: kwestionariusz Carvera i White?a
(mierzącym  systemy  BAS  i  BIS),  autorska  ankieta  uwzględniającą  informacje  dotyczące  metod
treningowych, liczby, rodzaju i okoliczności doznawanych urazów, sposobów ich leczenia oraz wizualnoanalogowa skala oceny bólu VAS. Ankietowani oceniali również skuteczność zabiegów fizjoterapeutycznych
w skali 1-10. W analizie statystycznej wykorzystano korelację rho Spearmana oraz test t-Studenta.
Wyniki. Wśród trenujących mężczyzn wystąpiła ujemna zależność pomiędzy czasem przerwy w startach
po kontuzji, a wymiarem kwestionariusza BAS Drive (napęd) ? mierzącym stopień koncentracji na celu
(Rs=-0,537, p<0,05). Ponadto wystąpiła dodatnia zależność pomiędzy siłą odczuwanego bólu, a wynikami na
skali BAS Fun Seeking ? określającej siłę motywacji do poszukiwania nowych, pozytywnych wzmocnień.
Badane kobiety osiągały istotnie niższe wyniki skali BIS (p<0,01) niż mężczyźni. Ponadto wśród kobiet
stwierdzono dodatnią zależność pomiędzy czasem przerwy w treningach po urazie a nasileniem aktywacji
BIS (Rs=0,317, p<0,05).
Wnioski. 1. Silne  ukierunkowanie na  cel może sprzyjać  skracaniu czasu rekonwalescencji po kontuzji.
2. U  osób,  których poziom motywacji jest silnie  modyfikowany przez  oczekiwane  wzmocnienie  może
wystąpić zarówno chęć skrócenia okresu przerwy w treningach, jak i jego wydłużenie, w zależności od
subiektywnego postrzegania co w danej sytuacji jest nagrodą.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *