Fizjoterapia Zależność między treningiem sportów walki a podatnością na uszkodzenia ciała podczas upadków - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Zależność między treningiem sportów walki a podatnością na uszkodzenia ciała podczas upadków


Katarzyna Kerbaum

Zależność między treningiem sportów walki a podatnością na uszkodzenia ciała podczas upadków
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medycznyzny
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr n. med. Dariusz Białoszewski
Opiekun naukowy pracy: dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski

Wstęp. Upadki zdarzają się w każdym okresie życia. Należą do głównych problemów wieku podeszłego. Ich profilaktyką może być regularna aktywność ruchowa np. w formie treningu sportów walki, gdzie jednym z podstawowych elementów jest nauka bezpiecznego upadania. Celem pracy była ocena podatności na uszkodzenia ciała podczas upadków osób uprawiających wybrane sporty walki oraz osób nietrenujących. Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 206 osób, 98 kobiet i 108 mężczyzn (średni wiek 23,3). Grupę badaną stanowiło 98 zawodników uprawiających (dłużej niż trzy lata) sporty walki (judo n=48, BJJ n=18, zapasy n=15, taekwon-do n=17). Do grupy kontrolnej zakwalifikowano 108 osób. Narzędzie badawcze stanowiła autorska ankieta uwzględniającą informacje dotyczące uprawianej dyscypliny sportu, liczby upadków i uszkodzeń ciała oraz Test Podatności na Uszkodzenia Ciała Podczas Upadków (TPUCPU) Kaliny. Test składał się z trzech zadań motorycznych podlegających punktowej ocenie, której kryterium była ochrona
części ciała najbardziej narażonych na uszkodzenia podczas upadku (im więcej błędów - tym wyższy wynik punktowy). Posłużono się następującymi narzędziami statystycznymi: średnią arytmetyczną wraz z odchyleniem standardowym oraz testem t-Studenta. Wyniki. Zawodnicy sportów walki rzadziej ulegali uszkodzeniom ciała podczas upadków (różnica: p=0,029), mimo iż liczba upadków w tej grupie (średnio 7,66) była wyższa niż w grupie kontrolnej (3,28).
Średnia wartość wskaźnika Podatności na Uszkodzenia Ciała Podczas Upadku (PUCPU) dla grupy badanej wyniosła 2,14, natomiast dla grupy kontrolnej 5,09 (różnica: p<0,001). Wnioski. 1. Trening sportów walki może być formą profilaktyki uszkodzeń ciała podczas upadku. 2. Uzyskane wyniki ujawniają potrzebę kontynuacji badań, na liczniejszej, bardziej zróżnicowanej (pod względem wieku, sprawności fizycznej, stanu zdrowia) grupie.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *