Fizjoterapia Zastosowanie ćwiczeń relaksacyjnych i stabilizacyjnych w redukcji bólu lędźwiowokrzyżowego odcinka - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Zastosowanie ćwiczeń relaksacyjnych i stabilizacyjnych w redukcji bólu lędźwiowokrzyżowego odcinka


Daria Sałata

ZASTOSOWANIE ĆWICZEŃ RELAKSACYJNYCH I STABILIZACYJNYCH
W REDUKCJI BÓLU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO ODCINKA
U KOBIET W CIĄŻY

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii 
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr n. med. Dariusz Białoszewski
Opiekun naukowy pracy: dr n. o. k. f. Dariusz Boguszewski

Wstęp. Ból dolnej części pleców dotyczy zarówno całej populacji, jak i kobiet w ciąży. Z wielu badań
wynika, że problem ten dotyka około 50% ciężarnych, a niektóre źródła odnotowują nawet 80% zachorowalności. Celem pracy była ocena skuteczności ćwiczeń relaksacyjnych i stabilizacyjnych w redukcji bólu
lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa u kobiet w zaawansowanej ciąży.
Materiał i metody. W badaniu wzięły udział 53 ciężarne w wieku od 20 do 39 lat. Kobiety w wieku 29-30 lat
stanowiły 28% i stanowiły najliczniejszą grupę. Najwięcej uczestniczek eksperymentu (16%) było w 30
tygodniu  ciąży.  Do grupy badanej  zakwalifikowano 25  osób  wykonujących  zaproponowane  ćwiczenia.
Ciężarnym  zalecono  codzienne  (przez  14  dni)  20-30  minutowe  ćwiczenia  (wg  autorskiego  programu),
z  możliwością  modyfikacji, czasu, liczby powtórzeń i ich kolejności  w  celu dopasowania  treningu  do
własnych możliwości. Grupa porównawcza to 28 kobiet, które nie zmieniły dotychczasowego stylu życia. Do
oceny stanu funkcjonalnego zastosowano Kwestionariusz Rolanda-Morrisa. Stopień nasilenia bólu określono
za pomocą skali Laitinena. Dodatkowe informacje uzyskano posługując się autorską ankietą. Zastosowano
następujące narzędzia statystyczne: średnie  arytmetyczne  wraz z odchyleniami standardowymi oraz test
t-Studenta.
Wyniki. Przeprowadzone  badania  wykazały  istotny  wpływ  zaproponowanych  ćwiczeń  na  poczucie
niepełnosprawności  ciężarnych  (mierzone  Kwestionariuszem  Rolanda-Morrisa).  Dzięki  ćwiczeniom
zmniejszyło się ograniczenie funkcjonalne u badanych kobiet. Wynik był istotny statystycznie (p=0,044).
Kobiety,  które  nie  zmieniły  swojego  trybu  życia  w  czasie  czternastu  dni  badania  zgłosiły  znaczne
zwiększenie  poczucia  niepełnosprawności  (p=0,014).  Wykonywanie  zalecanych  ćwiczeń  spowodowało
również redukcję bólu dolnej części pleców wśród badanych. Różnica w odczuciu bólu (mierzonego Skalą
Bólu  wg  Laitinena)  była  istotna  statystycznie  (p=0,010).  Odwrotne  tendencje  odnotowano  w  grupie
kontrolnej, gdzie po dwóch tygodniach ból lędźwiowo-krzyżowy nasilił się, a różnica była bliska istotności.
Wnioski. 1. Ćwiczenia relaksacyjne i stabilizacyjne znacznie zmniejszają poczucie niepełnosprawności cię-
żarnych. Podczas rozwoju ciąży w organizmie kobiety zachodzą dynamiczne zmiany, dlatego ważne jest, aby
czuła się sprawna i samodzielna aż do porodu. Jak wynika z badań, jest to możliwe dzięki zastosowanej
kinezyterapii. 2. Regularne ćwiczenia fizyczne wpływają także na redukcję bólu dolnej części pleców u kobiet ciężarnych. Zasadne jest zatem stosowanie różnych form fizjoterapii w ramach profilaktyki i leczenia
tego typu dolegliwości.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *