Fizjoterapia Zastosowanie żebra rozsuwanego VEPTR w leczeniu skolioz wczesnodziecięcych. - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IX Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy: Skoliozy - Współczesne Zasady Diagnostyki i Kompleksowego Leczenia 27 - 28.11.2009 Warszawa - Zastosowanie żebra rozsuwanego VEPTR w leczeniu skolioz wczesnodziecięcych.


Marek FatygaA,B,C,D,E , Michał LatalskiA,B,C,D,E
Klinika Ortopedii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego im Prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Gregosiewicz

Zastosowanie żebra rozsuwanego VEPTR w leczeniu skolioz wczesnodziecięcych.

Streszczenie:
Wstęp.  Deformacje kręgosłupa, rozwijające się w pierwszych latach życia, szybko progresujące, wcześnie prowadzą do Zespołu Niewydolności Klatki Piersiowej (Thoracic Insufficiency Syndrome - TIS). Zawsze były olbrzymim problemem terapeutycznym ortopedów i rehabilitantów, zwłaszcza gdy w etiologii dominowały dysfunkcje nerwowo-mięśniowe. Czekanie do wieku, w którym można bezpiecznie rozpocząć etapowe leczenie operacyjne prowadzi do dużych deformacji  tułowia, a odległe wyniki leczenia są złe.
Cel pracy. Celem pracy jest prezentacja nowych możliwości etapowego leczenia operacyjnego progresujących deformacji kręgosłupa w okresie wczesnego dzieciństwa z użyciem systemu VEPTR (Vertical Expandable Prosthetic Titanium Rib).
Materiał i metoda. W Klinice Ortopedii Dziecięcej UM w Lublinie w trakcie etapowego leczenia operacyjnego z użyciem systemu VEPTR jest 11 dzieci. Troje dzieci wymagało leczenia tą metodą z powodu wielomiejscowych wad wrodzonych kręgosłupa (4, 8 i 9 r.ż.), troje z powodu wcześnie progresującej skoliozy nerwowo-mięśniowej w zespole Ehler-Danlos, aganezji ciała modzelowatego oraz przepuklinie oponowo-rdzeniowej (4 i 6 r.ż.), pięcioro jest leczonych z powodu garbu kifotyczego w następstwie przepukliny oponowo-rdzeniowej (3, 4, 5 i 8 r.ż). Liczba zabiegów operacyjnych (założenie systemu i korekcja dodatkowe)  waha się od 1 do 5. Czas obserwacji od 3 miesięcy do 3 lat. Trudności z jakimi zwykle spotykamy się to migracja haków miednicznych i żebrowych w następstwie osteolizy pod naciskiem rozwórki. Powikłaniem śródoperacyjnym u dwojga dzieci była odma opłucnowa przy zakładaniu haków żebrowych. W odległym czasie doszło do  wyłamania żebra u jednego dziecka, perforacji talerza kości biodrowej przez hak miedniczny u dwojga dzieci oraz zaburzenia balansu miednicy z podwichnięciem biodra u jednego dziecka.
Omówienie. Dotychczasowe rozwiązania operacyjne w etapowym leczeniu deformacji kręgosłupa, opierające się na dystrakcji (metoda Haringtona w różnych rozwiązaniach technicznych) nie mogą być stosowane u najmłodszych dzieci. Konieczność  zamocowania wszczepów na anatomicznych strukturach kręgów każe nam czekać z rozpoczęciem leczenia do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości kostnej kręgosłupa. Odroczone w ten sposób leczenie operacyjne prowadzi do znacznych deformacji tułowia, a wyniki leczenia zwykle są złe. Dane ze skromnego piśmiennictwa podają dużą skuteczność systemu VEPTR w początkowym okresie wieloetapowego leczenia operacyjnego. Wstępne wyniki u większości naszych pacjentów są zachęcające. Jest to rozwiązanie tymczasowe, które można określić jako gorset wewnętrzny stosowany do czasu, kiedy można zastosować klasyczne rozwiązania operacyjne.
Wnioski. Pionowe rozsuwalne żebro tytanowe wydaje się być doskonalą alternatywą dla innych rozwiązań operacyjnych w początkowym okresie etapowego leczenia deformacji kręgosłupa. Metoda obarczona jest zagrożeniem licznymi powikłaniami, z którymi należy się liczyć rozpoczynając leczenie. Zagrożenia jednak nie dyskwalifikują metody.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *