Fizjoterapia Analiza przyczyn powstawania uszkodzeń ciała u osób ćwiczących w fitness klubach - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Analiza przyczyn powstawania uszkodzeń ciała u osób ćwiczących w fitness klubach


Sylwia Kowalska, Paulina Poświata, Beata Oko, Judyta Śledź, Tomasz Matuszewski

ANALIZA PRZYCZYN POWSTAWANIA USZKODZEŃ CIAŁA
U OSÓB ĆWICZĄCYCH W FITNESS KLUBACH

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii 
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr n. med. Dariusz Białoszewski
Opiekun naukowy pracy: dr n. o k. f. Dariusz Boguszewski

Wstęp. Urazy sportowe najczęściej występują u zawodowych sportowców. Problem ten dotyczy jednak także
osób uprawiających sport amatorsko. Celem pracy była analiza problemu urazowości oraz próba oceny
przyczyn i skutków obrażeń ciała u kobiet i mężczyzn uczęszczających na zajęcia sportowo-rekreacyjne do
warszawskich fitness klubów.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 65 osób uczęszczających na zajęcia sportowo-rekreacyjne
(podzielonych na dwie grupy pod względem płci: kobiety n=25 i mężczyźni n=41). Średni wiek badanych:
26,4 lat. Narzędziami badawczymi były:  Inwentarz  Zachowań Zdrowotnych wg Juczyńskiego, autorska
ankieta  (dotycząca  profilaktyki  uszkodzeń  ciała,  przyczyn  ich  powstawania  i  dolegliwości  bólowych),
wizualno-analogowa skala oceny bólu (VAS) oraz pomiary ruchomości wybranych stawów. Posłużono się
następującymi narzędziami statystycznymi: średnią arytmetyczna wraz z odchyleniem standardowym oraz
testem t-Studenta.
Wyniki. Uszkodzenia  ciała  najczęściej  dotyczyły  stawów  skokowego  i  kolanowego.  Obrażenia  barku,
nadgarstka  i  kręgosłupa  występowały  głównie  wśród  mężczyzn.  Badani  najczęściej  za  bezpośrednią
przyczynę uszkodzenia ciała wymieniali przemęczenie (16% kobiet oraz 22% mężczyzn), zbyt obciążające
ćwiczenia (13 i 10%). Nieliczni jako element wspomagania treningu, odnowy biologicznej stosowali masaż
(8% kobiet i 12% mężczyzn), ćwiczenia kompensacyjne (12 i 5%) i saunę (4 i 10%). Suplementy diety jako
wspomaganie  treningu  stosowali  głównie  mężczyźni.  Ocena  zachowań  zdrowotnych  (mierzona  IZZ)
ujawniła znaczące różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami. Kobiety charakteryzowały się wyższym
wynikiem  w  kategorii  prawidłowych  nawyków  żywieniowych  (p=0,037)  i  zachowań  profilaktycznych
(p=0,005). Mężczyźni cechowali się istotnie mniejszą ruchomością badanych stawów. Największe różnice
odnotowano w teście gibkości górnej części ciała (p<0,001) i teście Thomasa (strona lewa: p=0,009; strona
prawa: p=0,011). We wszystkich próbach gibkości u mężczyzn odnotowano słabsze wyniki. Dolegliwości
bólowe u kobiet przede wszystkim dotyczyły kończyn dolnych, u mężczyzn natomiast zarówno kończyn
dolnych, górnych, jak i kręgosłupa.
Wnioski. 1. Osoby aktywnie ćwiczące w  klubach  fitness nie przywiązują wagi do profilaktyki uszkodzeń
wynikających  z  sumowania  się  mikrourazów  i  rzadko  korzystają  z  pomocy  fizjoterapeuty  2.  Istnieje
potrzeba większego udziału fizjoterapeutów w planowaniu i prowadzeniu treningu zdrowotnego u osób
zdrowych.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *