Fizjoterapia Analiza rozkładu sił nacisku stóp u kobiet po mastektomii z wykorzystaniem platformy - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IV Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 16 kwietnia 2010 r. - Analiza rozkładu sił nacisku stóp u kobiet po mastektomii z wykorzystaniem platformy


Marzena Kupicz, Zuzanna Kula, Judyta Ozimek, Blanka Kaszuba

Analiza rozkładu sił nacisku stóp u kobiet po mastektomii z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej

Studenckie Koło Naukowe Instytutu Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Opiekunowie Koła: prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela, mgr Joanna Dudek

Wstęp. Rak piersi jest najczęstszym nowotworem występującym u kobiet. Jedną z metod leczenia jest radykalny zabieg operacyjny, w wyniku którego często dochodzi do zaburzeń statyki w obrębie tułowia. Zaburzenia te mogą wpływać na nieprawidłowe obciążanie stóp. Celem pracy była analiza porównawcza rozkładu nacisku stóp w grupie kobiet po mastektomii oraz kobiet nie leczonych z powodu raka piersi.
Materiał i metody. Badaniami objęto 50 kobiet w wieku 50-70 lat. Grupę badaną stanowiło 26 członkiń "Rzeszowskiego Klubu Amazonka", systematycznie uczestniczących w zajęciach ruchowych, 14 z nich było po amputacji lewostronnej a 12 - prawostronnej, wszystkie stosują protezę piersi. Grupa kontrolna to 25 kobiet nie leczonych z powodu raka piersi, nie podejmujących regularnej aktywności fizycznej. W pracy wykorzystano autorską ankietę, uwzględniającą podstawowe informacje osobowe oraz dane dotyczące przebytego leczenia. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej ZEBRIS FDM-S. Składało się z dwóch części, następujących po jednominutowej przerwie. W każdej z nich wykonano dwie dwudziestosekundowe próby, w skład
których wchodziły: stanie swobodne obunóż - oczy otwarte i swobodne obunóż - oczy zamknięte. Analizie statystycznej poddano wartości obciążenia stóp prawej i lewej oraz długość ścieżki podczas wykonywania testów z otwartymi i zamkniętymi oczami w obrębie grupy badanej i kontrolnej. Za próg istotności statystycznej przyjęto p<0,05.
Wyniki. Ocena symetrii rozkładu obciążeń stóp prawej i lewej nie wykazała istotnych statystycznie różnic między grupami, jednakże można stwierdzić, że asymetria obciążeń jest większa u kobiet po mastektomii (grupa badana: stopa lewa - 47,1%, stopa prawa - 52,9% a grupa kontrolna: stopa lewa - 49,8%, stopa prawa - 50,2%). Średnie długości ścieżki przy oczach otwartych w grupie badanej i kontrolnej wynosiły odpowiednio: 642,9 mm i 734,6 mm, natomiast przy oczach zamkniętych: 685,1 mm i 740 mm. Uzyskane wyniki nie były istotne statystycznie. Dla grupy badanej wyznaczono również współczynnik V Cramera, określający korelację pomiędzy symetrią obciążenia stóp a stroną amputacji. Wynosił on dla oczu otwartych: V = 0,13 a dla zamkniętych: V = 0,17.
Wnioski. 1. Wartość współczynnika V-Cramera wskazuje na brak współzależności takich cech jak strona amputacji i strona obciążana. 2. U chorych na raka piersi radykalny zabieg chirurgiczny nie wpływa istotnie na zmiany obciążenia stóp. 3. Na podstawie uzyskanych wyników można przypuszczać, że regularna kinezyterapia ma wpływ na równomierne obciążanie stóp.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *