Fizjoterapia Ocena równowagi i koordynacji dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Ocena równowagi i koordynacji dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów


Agnieszka Wiśniowska
Ocena równowagi i koordynacji dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
Koło Naukowe Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Opiekun pracy: dr Katarzyna Zajkiewicz
Wstęp. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) jest najczęstszą przewlekłą artropatią wieku
rozwojowego. Według kryteriów International League Against Rheumatism jest to zapalenie stawów
rozpoczynające się przed 16 rokiem życia i trwające przynajmniej 6 tygodni. Celem pracy była ocena
równowagi i koordynacji dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów.
Materiał i metoda. Badania przeprowadzono na grupie 68 osób. W tym grupę badaną stanowiło 34 pacjentów
leczonych na Oddziale Ogólnoustrojowym w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla
Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie, grupę kontrolną ? 34 dzieci z Zespołu Szkól w Niechobrzu. Do badań
wykorzystano wybrane próby z Fullerton Advanced Balance Scale (9 prób), test koordynacji wolnej, step
test, skale bólu VAS oraz kwestionariusz zawierający kilka pytań własnych. Uzyskane wyniki poddano
analizie statystycznej za pomocą testu t-Studenta.
Wyniki. W grupie badanej 70,6 % dzieci chorowało na MIZS o typie nieliczno stawowym, natomiast 29,4 %
- wielostawowym. Analiza testem t-Studenta wykazała, że dzieci z MISZ wykazują niższe średnie w 7 pró-
bach testu Fullerton oraz w przypadku testów oceniających koordynacje szybką i wolną w porównaniu do
dzieci zdrowych. Pacjenci z typem choroby wielostawowym znacznie gorzej radzili sobie w teście Fullerton
oraz w testach na koordynację. Zajęcie 2 lub więcej stawów kkd powodowało gorsze wyniki w próbach
obrotu, chodzie tandemowym, staniu na jednej nodze z zamkniętymi oczami oraz w step teście. Ból powyżej
4 w skali bólu VAS powodował osiąganie gorszych wyników w poszczególnych próbach testu Fullerton oraz
w testach na koordynację niż u dzieci, które oceniały swoje dolegliwości bólowe na 3 i mniej.
Wnioski. 1. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów wpływa na równowagę i koordynację dzieci. 2. Na
pogorszenie równowagi i koordynacji dzieci chorych na MIZS istotnie statystycznie wpływa typ choroby,
ilość zajętych stawów, oraz odczuwanie dolegliwości bólowych.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *