Fizjoterapia Przydatność termografii do oceny postępów procesu rehabilitacji. Badanie pilotażowe - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Przydatność termografii do oceny postępów procesu rehabilitacji. Badanie pilotażowe


Sława Madej 

Przydatność termografii do oceny postępów procesu rehabilitacji. Badanie pilotażowe. 

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii 
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu oraz opiekun naukowy pracy: dr n. med. Dariusz Białoszewski 

Wstęp. Pomimo rosnącego zastosowania termografii w medycynie, brak jest badań dotyczących skuteczności 
tej metody w ocenie procesu rehabilitacji. Celem pracy jest analiza zależności temperatury w miejscu 
urazu względem kończyny zdrowej w odniesieniu do skali bólu VAS i wybranego testu funkcjonalnego. 

Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 29 osób po przebytym urazie stawu skokowego albo 
kolanowego poddanych serii zabiegów fizjoterapeutycznych w trybie ambulatoryjnym. Przed rozpoczęciem 
rehabilitacji oraz po jej zakończeniu wykonano pomiar temperatury miejsca objętego urazem oraz 
analogicznego obszaru na drugiej kończynie przy użyciu kamery termowizyjnej MobIR M3. Określono ból 
w skali VAS podczas spoczynku oraz obciążania kończyny, jak również obliczono szybkość chodu pacjenta. 

Wyniki. Średnia temperatura miejsca urazu względem kończyny zdrowej przed rehabilitacją wyniosła 1,5oC, 
zaś po rehabilitacji 0,9oC i wyniki te różnią się istotnie statystycznie (p<0,05). W badanej grupie 
zaobserwowano korelację między różnicą temperatury miejsca urazu względem drugiej kończyny przed i po 
rehabilitacji a zmianą szybkości chodu (r=0,79), różnicą stopni bólu VAS podczas obciążania kończyny 
(r=0,59) i w spoczynku (r=0,53). W badanej grupie zaobserwowano normalizację temperatury miejsca urazu 
w wyniku procesu rehabilitacji. Wraz z normalizacją temperatury zmniejszyło się odczucie bólu zarówno 
spoczynkowego jak i podczas obciążania oraz wzrosła szybkość przemieszczania się. 

Wniosek. Metoda termografii jako metoda obiektywna i zgodna z paradygmatem Evidence-based Medicine 
może być przydatna w ocenie skuteczności fizjoterapii. 2. Osiągnięte wyniki stanowią podstawę do 
kontynuacji badań opartych o liczniejszą grupę pacjentów z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *