Fizjoterapia Zależność między poziomem sportowym a występowaniem uszkodzeń ciała i dolegliwości bólowych - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Zależność między poziomem sportowym a występowaniem uszkodzeń ciała i dolegliwości bólowych


Małgorzata Buda

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POZIOMEM SPORTOWYM A WYSTĘPOWANIEM USZKODZEŃ 
CIAŁA I DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH U ZAWODNIKÓW JUDO

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Teorii Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Opiekun Koła: dr n. o k.f. Jakub Adamczyk
Opiekun naukowy pracy: dr n. o k. f. Dariusz Boguszewski

Wstęp. Judo jest dyscypliną, w której celem treningu jest optymalny rozwój cech motorycznych zawodnika.
Wysokie wymagania pod względem siły i szybkości sportowca, a także specyfika walki (gwałtowne i częste
zmiany kierunku ruchu, szarpnięcia, nagłe rozpoczynanie ataku) mogą sprzyjać powstawaniu uszkodzeń
ciała. Celem pracy była charakterystyka urazowości i dolegliwości bólowych mężczyzn uprawiających judo
w odniesieniu do poziomu sportowego.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 41 mężczyzn uprawiających judo, podzielonych na dwie grupy
pod  względem  poziomu  zaawansowania  sportowego.  Grupa  pierwsza  (badana)  to  15.  zawodników
trenujących wyczynowo (minimum 5 razy tygodniowo, biorący udział w zawodach krajowych i międzynarodowych),  a  druga  (porównawcza)  ?  amatorzy,  trenujący  rekreacyjnie  (n=26).  Narzędzie  badawcze
stanowiły: seria testów oceniających gibkość (test ścienny Degi, próby gibkości górnej i dolnej części ciała
oraz test Thomasa) , skala oceny bólu według Laitinena, a także autorska ankieta uwzględniającą informacje
dotyczące metod treningowych, liczby, rodzaju i okoliczności doznawanych urazów oraz sposobów ich
leczenia. Ankietowani oceniali również skuteczność zabiegów fizjoterapeutycznych w skali 1-10. Posłużono
się następującymi narzędziami statystycznymi: średnią arytmetyczną wraz z odchyleniem standardowym
oraz testem t-Studenta, za minimalny poziom istotności przyjmując p<0,05.
Wyniki. Uszkodzenia  ciała  w  badanych  grupach  dotyczyły  najczęściej  barku,  ręki,  stawu  kolanowego
i skokowego. Zawodnicy istotnie częściej doznawali obrażeń kończyn górnych (p=0,024). Były to przede
wszystkim stłuczenia, zwichnięcia, zerwania i naciągnięcia. Różnice istotne statystycznie zaobserwowano
w testach gibkości: test Thomasa p=0,007 (strona lewa) i p=0,003 (strona prawa), test ścienny Degi: p<0,001
(strona lewa) i p=0,002 (strona prawa), test gibkości górnej części ciała: p<0,001 (obie strony). Amatorzy
charakteryzowali się większą ruchomością badanych stawów. Większość badanych z pierwszej grupy (67%)
i co czwarty z drugiej zgłaszali stałe dolegliwości bólowe aparatu ruchu. Zawodnicy z dłuższym stażem
treningowym częściej zmagali się z intensywnym bólem, mimo to rzadziej stosowali leki przeciwbólowe.
Również niżej oceniali skuteczność fizjoterapii w zakresie łagodzenia bólu.
Wnioski. 1. U osób uprawiających judo uszkodzenia ciała występują bardzo często. 2. Uzyskane wyniki
ujawniają potrzebę większego uczestnictwa fizjoterapeuty w procesie treningowym judoków.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *